Архив за категория ‘Обща’

 picture_dcoshterev-2015.png

В целия си съзнателен живот до момента съм бил воден от разбирането, че като човек и гражданин трябва да бъда обществено ангажиран и активен. Моята професия на университетски преподавател и на лекар-клиницист винаги е била свързана с преподаване на добитите от мен знания, с решаване на проблемите на моите пациенти, с търсене на предложения за подобряване на българското здравеопазване и с благотворителна дейност в полза на нуждаещите се.

 С натрупания досега житейски и професионален опит вярвам, че още мога да бъда полезен не само в сферите на практическата медицина и медицинската наука, но и в полето на предлагането и реализирането на работещи обществено-политически решения.

Обръщайки поглед назад виждам колко много грешки съм допускал, но и как са се осъществявали много мои смели планове в полза на обществото. Смятам, че с опита си мога да помогна да се разрешат или поне да се подобрят условията в редица области от живота на столичани. От гледна точка на моята експертиза тези области са свързани със секторите здравеопазване, образование и социални дейности. В следващите дни на моя личен блог (www.atanas-shterev.com) ще представя своите виждания по няколко от основните проблеми на София.

С настоящото обръщение заявявам своето желание да поема нов обществен ангажимент като се кандидатирам за общински съветник в Столичния общински съвет.  Моята кандидатура ще е част от листата на Реформаторския блок, в която участвам от името на ПП „Българска нова демокрация.“

 Надявам се гражданите на София да подкрепят кандидатурата ми, гласувайки за листата на Реформаторски блок с №27 и за мен, Атанас Димитров Щерев, с преференция №17!

 

 picture_dcoshterev-2015.png

1. Общинско здравеопазване:
Подходът за организиране на здравеопазването в град София трябва да бъде основан на комплексност на предоставяните грижи от лечебните заведения с подобряване на достъпа на гражданите до медицински дейности. Тази цел може да бъде постигната чрез сключване на договори за публично-частни партньорства, чрез концесиониране на дейности между лечебни заведения и чрез създаване на общински грантове по различни здравеопазни проблеми, включително и за профилактични дейности. Освен общинско финансиране трябва да се търси активно използване на европейските програми в здравната сфера.

2. Екология в столицата:
Едва ли има жител на столицата, който да не е наблюдавал при влизане в София от различни подходи, мръсния въздух и пелената от смог, която се стеле над софийското поле. Онези, които са посещавали различни европейски градове вероятно също са сравнявали чистотата на реките, преминаващи през тях, с тази на реките и каналите, пресичащи столицата. Проблемите на екологията никога не трябва да бъдат пренебрегнати, независимо от свършеното до момента. Борбата за по-здравословни условия на живот трябва да продължава непрекъснато и ежедневно. При своята бъдеща работа като евентуален общински съветник в тази задача се надявам, че ще мога да разчитам на тясна координация с Парламентарната комисия по околна среда и води, в която е член доц. Борислав Великов. Радвам се, че в своята дейност по проблемите на екологията в столицата ще мога да разчитам на неговия опит и познания като експерт в областта на опазването на околната среда и чистота на водите.

3. Ромско население в София:
Проблемите, свързани с образованието здравеопазването, безработицата, социализацията и грижата за малките деца при ромския етнос в столицата изисква сериозно внимание. Голям е броят на програмите, конференциите и работата, извършвана за интеграция на ромското население у нас. Въпреки това ситуацията в тази общност и по специално положението на ромските деца, тяхната повишаваща се социална изолация и опасността от превръщането им в непълноценни, непроизводителни и неконкурентоспособни членове на обществото, изискват нарастващи грижи за тяхната реална социализация и интеграция. Само така можем да постигнем в перспектива една осезателна промяна, която да бъде от полза за цялото ни общество.

4. Престъпността в столицата:
Престъпността е сериозен проблем в цялата страна и в частност в най-големия български град – София. Тук са нужни мерки в две посоки.  На първо място, оптимизиране на работата на Общинската полиция. Убеден съм обаче, че единствено с наличния полицейски състав не могат да се разрешат проблемите на сигурността и реда в столицата. На помощ тук трябва да дойде регламентиране на гражданска активност и широко участие на гражданите. Всяко развито западно общество поема своята отговорност в посока на следене и превенция на противообществени действия и дейности в помощ на правоохранителните органи.

5. Организация на движението и паркирането в София:
Това е комплексна група от проблеми, изискващи широка обществена дискусия с участие на всички заинтересовани граждански и институционални страни. Паркирането по централни булеварди, а също така и във второстепенните пътни артерии в централната част и кварталите на столицата, затруднява изключително много нормалното придвижване в града. На свой ред организирането на нови паркинги в неусвоени пространства би отнело от зелените площи на столицата. Поради тази причина трябва да се потърсят нови решения и те според мен трябва да са в посока на урегулиране на парцели от страна на общината и отстъпването им на квартални граждански обединения или частни компании за строителство на подземни паркинги със запазване на зелени пространства на повърхността.

6. Безстопанствени животни в града:
Проблемът с големия брой бездомните кучета в София все още остава нерешен въпреки изразходваните значителни средства и организираните програми. Нужно е по хуманен начин да бъде ограничен до минимум броя на безстопанствените животни в града, за да се гарантира както здравето и безопасността на столичани, така и модерният и европейски облик на столицата.

7. Запазването на културно-историческото наследство в София:
Нашата столица е древен град и нейната история се намира основно под земята, където все още стоят неразкрити много исторически артефакти и археологически паметници. Много добре се знае, че при строежи и ремонти в града при изграждане на транспортни и други съоръжения много често се прикриват археологически находки с цел да не се забавя строителството. В допълнение все още има възможност за организирано „изчезване“ и прехвърляне през граница на открити у нас, но непредставени пред институциите, артефакти. Опазването на историческото и археологическо богатство на столицата ще покаже древния облик на нашия град и ще спомогне за превръщането му в притегателна туристическа дестинация. Това ще ни нареди сред големите европейски столици, гордеещи се със своята история и културно наследство.

Всички описани проблеми би трябвало да търсят решение в тясна колаборация между специализираните комисии в Столичния общински съвет и ресорните парламентарни комисии. В София живеещи постоянно и приходящи са близо 2 млн. души, което съставлява близо 1/3 от населението на България. Много често проблемите на столицата се преплитат с национални проблеми, които могат да се решат само със законово регламентиране на централно ниво. Това ме кара да мисля, че такава регулярна съвместна дейност ще повиши ефективността и устойчивостта на предприетите мерки от Общинския съвет в София.

Поглеждайки назад трябва да признаем, че столицата ни се променя в положителна посока непрекъснато. Особено в последните години има голям напредък, за да може София все повече да прилича на един истински европейски град. Без да омаловажаваме свършеното и постигнатото до момента, нека да си дадем сметка, че всеки от нас със своя жизнен и професионален опит може да допринесе за решаване на наличните и възникващи всеки ден проблеми в живота на хората в големия град. Бих искал както ръководството на града и общинските съветници, така и всички жители на нашата столица по един или друг начин да бъдат включени в дейности за растежа и развитието на столицата.

Смята се, че преди столетия император Константин Велики е казал „Сердика, това е моят Рим.“ Много бих желал днес всеки софиянец да каже „София, това е моят град“ с ясното разбиране, че собствеността изисква непрекъснати грижи!

 

13 февруари, 14

Харчене vs. инвестиции

Категория: Обща

Правителството обмисля да отпусне еднократна финансова помощ за хората с най-ниски доходи. По думите на социалния министър от такава се нуждаят около един милион и триста хиляди български граждани, които живеят под прага на социалния минимум. Това е par excellence левичарска мярка. Още по-левичарска изглежда тя като се разбере какъв е размерът на планираната помощ – 30 лв. По прости сметки за изпълнението й ще е необходим ресурс от 39 млн. лева. Това на ниво държавен бюджет не е толкова сериозна сума и все пак прагматичното мислене изисква да се запитаме какъв би бил ефектът от изпълнение на подобна мярка. Никой не може да възрази, че едно зряло общество трябва да проява социална отговорност към онези свои членове, които по една или друга причина са необлагодетелствани и се намират под минимума, нужен за достойно съществуване. Настоящото ляво правителство няма да помогне много за намаляване на социалната неравнопоставеност като изхарчи тези 39 милиона, раздавайки предизборно по нищожните 30 лв. на бедните български граждани. По важен в случая е политическият подход. Много отдавна мъдри хора са казали „не ми давай риба, а ме научи как да я хващам.” Като десни политици ние винаги сме смятали, че най-добрата социална политика изисква не просто харчене под формата на „помощи на калпак”, а инвестиции в добро образование, в създаването на конкурентна среда, в намаляване на административната тежест, в повече стимули за предприемчивостта. Сегашното правителството обаче търси спасение в бутафорни мерки, а настоящото предложение за пореден път показва неговата идейна немощ и неспособност да реализира смислени политики.

 

24 януари, 14

Балкански съюз

Категория: Обща

В началото на седмицата Сърбия стартира преговори за присъединяване към ЕС. Преговори, определени от мнозина наблюдатели като исторически. Интересно е да разгледаме този процес на асоцииране на западната ни съседка към Обединена Европа в контекста на желаното присъединяване на Македония. Властите в Скопие вече обявиха, че ще водят обща политика с Белград по пътя им към Европа. Разбира се, това изцяло обслужва сръбските интереси. Ако Македония се присъедини към ЕС преди Сърбия, това би означавало бърза загуба на сръбското влияние в страната, подобряване на добросъседските отношения и засилване на колаборацията с България. Самите македонски управляващи правят обаче достатъчно това да не се случи. Примерът с непримиримото упорство по „казуса с името” е достатъчно показателен. Ясно е, че историческата гордост и идентификация е важно условие за добруването на една нация, но при постигането на дългосрочна политическа стабилност, икономически просперитет и цялостен добър стандарт на живот винаги има поле за разумни компромиси. От друга страна, ако Сърбия първа влезне в ЕС, а след това бъде приета Македония със „сестринската” сръбска подкрепа, това ще позволи запазването на сръбското влияние в страната. Явно това е и желанието на сегашните македонски управляващи. Те сякаш работят за про-сръбските интереси, а не за интересите на народа на Македония. Подобно поведение обаче е нещо често срещано на Балканите в дългата ни история на проблемни междудържавни отношения.

23 януари, 14

На края на Европа

Категория: Обща

Случващото се в Украйна заслужава много задълбочен анализ. Все пак казано накратко ние в България трябва с интерес да следим какво става в тази страна от най-„близката чужбина” на Руската империя (толкова близка, че руснаците очевидно дори не я приемат за чужбина). Ескалацията на напрежението и „вихрушката от насилие”, както пише Уолстрийт джърнъл, показва, че дори в XXI в. отстояването на демокрацията и свободното бъдеще на една държава изисква големи усилия и може да бъде съпроводено с жертви.

Какво е общото между България и Украйна? Отговорът е разделението на обществото. У нас в последната година на протести се заговори какво голямо противопоставяне и разцепление има в българското общество. Посочвани бяха различни линии на разделение и все пак една основна беше леко премълчана. А тя е същата, която в момента е причина за тежките размирици в Украйна - противопоставянето между привържениците на про-европейското бъдеще на страната и тези на завръщането в руската орбита на влияние. Това е фундаментална линия на разделение, която не е просто геополитическа по своя характер. Тя влияе върху цялостното развитие на политическите структури, социалните връзки, икономическото състояние и обществения климат в страната.

Докато в Украйна желанието за окончателно заточване на страната под крилото на Кремъл предизвика тежък, открит и вече кървав сблъсък, у нас тези процеси вървят тихомълком, полека и маскирано. Докато обществото спи. Не казвам, че защитата на европейския път на България трябва да бъде защитен с подобна на украинските протести сила. Неведнъж обаче съм заявявал, че бъдещето на страната ни е било и винаги ще бъде в Обединена Европа и в северо-атлантическия пакт на държави с общи ценности. Рано или късно ще дойде време, когато ще трябва като общество и граждани явно и на висок глас да защитим този път. Надявам се това да стане по най-демократичния начин – чрез нашия вот на свободни избори!

10 януари, 14

Урок от победителите

Категория: Обща

Цветана Пиронкова спечели своята първа титла. Цялата страна трябва да ликува заради този успех! В момента всички се радват на победата, която е лична за Пиронкова и национална за България. Всеки обича да празнува победи, но малцина ще попитат нашата тенисистка какво й е коствало, за да достигне до тази титла. Българското племе е талантливо, но завистливо и мързеливо. Точно поради тази причина всеки успех на наш сънародник трябва да бъде урок за нас. Да се поучим какво е било нужно на един човек, какви жертви е направил и колко усилия е положил, за да бъде първи. Иначе победи всеки може да празнува. Честито на Цветана Пиронкова за този голям успех за нея и за българския тенис!

10 януари, 14

“Преоткриване”

Категория: Обща

Комуникацията е един от феномените, които обземат модерния свят в последните десетилетия. Комуникацията – открита, глобална, освободена от изкуствено филтриране и свързваща хората и гледните точки, пък е характеристиката на интернет епохата. Всеки ден трябва да се замисляме какво богатство е да можем да общуваме без граници и да виждаме през различни погледи едно и също събитие, тенденция, мисъл или изказване, за да можем да изградим своята интерпретация за тях. Интернет ни дава тази възможност да „научаваме”, а блоговете пък ни позволяват да споделяме и дискутираме видяното, прочетеното или наученото с други хора. За да може да се поддържа този диалог чрез съвременните възможности за комуникация обаче са необходими усилия. Разбрах го много добре с поддържането но моя интернет дневник тук.

 

Създадох този блог през 2007 г. точно с идеята за комуникация и диалог по различни теми. Първоначално го поддържаш и списвах от позицията на политик в българския парламент, след това на човек, пряко ангажиран и интересуващ се от течащите политически и социални процеси, продължих в качеството си на гражданин с активна обществена позиция и на лекар, специалист по репродуктивна медицина. Постепенно пламът ми да общувам онлайн замираше, а заетостта ми с разширяващата се Болница „Д-р Щерев” ме лиши от възможността често да споделям своите мисли и възгледи в блога. Дойдоха усилни месеци на подготовка, строеж, оборудване и разкриване на нови медицински помещения, в които дори загърбих онлайн консултациите на питанията от пациенти във форума за репродуктивна медицина тук. Поднасям извинения на онези, които са чакали безрезултатно отговор.

 

Реших, че е време отново да подходя отговорно към своя онлайн дневник и да започна да списвам в него. Ще се огранича върху няколко теми. На първо място ще продължава да давам отговори на всички, които се нуждаят от консултация по репродуктивен проблем (с уговорката, че тези частични съвети не могат да заместят диагнозата и препоръките за поведение, които могат да се дадат при пряк преглед). Ще коментирам и случващото се в обществено-политическата сцена, защото смятам, че всеки активен човек трябва да поддържа и изразява своята гражданска позиция. Не на последно място ще разглеждам и медицински теми от областта на акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина, където е и моята най-голяма експертиза.

 

Надявам че с малко усилия ще мога да възвърна моя блог към живот!