Създадох собствен блог със стремежа да се възползвам от възможностите на този съвременен метод за комуникация, създавайки условия за постоянна дискусия с българската интернет аудиторията. Чрез своя онлайн дневник се надявам да мога да представям своите възгледи, анализи и коментари и чрез обратната връзка с посетителите на страницата да получавам нови идеи и да обогатявам познанията си по разглежданите теми. Радвам се, че до този момент това се получава и благодаря за интереса ви. Целта ми е да превърна блога си в място на открит дебат по въпросите на българската политика, здравеопазване и водещите теми от обществения дневен ред. Поради тази причина, ако съм се забавил с отговора на някои коментари, това е породено от липсата на време поради динамично случващите се събития в последните дни, а не поради желанието ми да неглижирам някой от повдигнатите въпроси.

Двете основни горещи теми, които до този момент се оформиха тук са напускането ми на НДСВ и въпросът за здравните осигуровки на българите в чужбина. На първата вече отговорих няколко пъти. Сега възнамерявам да изразя и позицията си по втората, която е далеч по-важна за съгражданите ни зад граница, а вероятно и за техните родители и близки в България.
 
Съзнавам, че определени мои решения или позиции, изразени в качеството ми на председател на парламентарната комисия по здравеопазване в 39 НС, предопределят по-емоционалната реакция на г-н Атанас Чобанов (Atanas) като изразител на мнението на ощетените от ЗЗО българи, живеещи извън страната. Благодаря му, че критиките му до този момент се придържат към добрия тон и аргументираната дискусия.

Все пак, макар персонифицирането на вината и концентрирането на недоволството в определена личност да е нормална реакция, бих желал да припомня, че здравната реформа (доколкото тя се случва) и ЗЗО като част от нея са плод на един процес на колективни обсъждания и вземане на решения. Именно затова в своя отговор на цитираното писмо от 2005 г., аз написах, че “взимането на решение за промяна на философията (на здравното осигуряване – бел. моя) е възможно да стане след задълбочен обществен дебат и широк консенсус между всички заинтересовани страни и институции.” Здравното осигуряване по принцип казано просто има два аспекта – набиране на средствата и тяхното разходване. Всеки вид социално осигуряване (набирането на средствата) е прекалено сложна материя, по която не мога да претендирам за пълна компетентност. Моята сила е по-скоро в т.нар. здравен мениджмънт от макроикономическа гледна точка – къде трябва да се насочат средствата, как трябва да бъде организирано тяхното харчене, как да бъде ефективно това харчене и т.н. По отношение на здравното осигуряване в повечето случаи съм разчитал на експертните съвети и мнението на моите колеги, специализирани в тази сфера. Въпреки това съм готов да поема персонална отговорност за тези решения, в които съм участвал или на които съм повлиял.

Ще започна с малко предистория за тези, които не са запознати с темата. С приемането на Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) през 1998 г. се сложи началото на изграждане на здравноосигурителен модел на финансиране на българското здравеопазване. Началото на разглеждания проблем може да се търси през 1999 г, когато с приемането на чл. 33 от ЗЗО бе заложено, че на задължително здравно осигуряване подлежат всички български граждани, които не са граждани и на друга държава или български граждани, граждани и на друга държава, но живеещи постоянно в България. В началото нямаше информационна база данни колко души са здравно-осигурени и колко плащат осигуровки, въпреки че почти всички ползваха системата. През есента на 2003 г. със създаването модулна информационна система на здравноосигурителната система на Касата стана ясно, че около 2.5 милиона българи не плащат здравноосигурителни вноски. Тогава те бяха просто разделени на около 9 групи, които имат различни причини или мотиви да не се осигуряват – хора, живеещи зад граница; хора със ниски доходи; земеделски стопани и т.н. В последствие бяха внесени най-малко 3 поправки в ЗЗО, които се опитаха да уредят положението на някои от тези групи и здравно неосигурените постепенно намаляха. Така или иначе остана въпросът за българите в чужбина, които са се осигурявали на друго основание и в същото време дължат вноски в България.

С възникването и поставянето на обсъждане на проблема с големия брой здравно неосигурени (2002-2003г.) и направените справки от НОИ се видя, че голяма група от неосигурените са именно българските граждани, живеещи постоянно или за по-голям период от годината в чужбина. През декември 2004 г. със Закон за изменение и допълнение на ЗЗО се прие нов чл. 40а, в който се даде възможност на българските граждани, живеещи повече от 183 дни на година в чужбина, да подадат заявление в НОИ, по-късно НАП (лично или чрез упълномощено лице), че не искат да плащат здравноосигурителни вноски за една календарна година, смятано от датата на подаване на заявлението и за всяка следваща година – след предварително подаване на заявление. Този текст влезе в сила от датата на приемането му – 21.12.2004 г. Гражданите, живеещи в чужбина, които желаеха да се възползват от него, имаха възможност да възстановяват правата си, ако се осигуряват 6 поредни месеца по общите условия на закона или ако платят на куп 12 осигурителни вноски.
 
За жалост обаче след това изменение в Закона останаха неуредени старите задължения. Възникна проблемът със здравноосигурителните задължения на тези граждани за периода 1 януари 2000 – 31 декември 2004г., тъй като чл.40а не можеше да действа със задна дата. При това положение се получи се една ситуация, при която българите зад граница, особено тези с активна гражданска позиция, обединени чрез Мрежата, поставиха съвсем справедливо исканията си за уреждане на този въпрос. Те поискаха опрощаване със задна дата на задълженията им към българската здравноосигурителна система. Още тогава се обърнах към експертите-юристи към Народното събрание с питане как може да бъде решен проблемът. Те отговориха категорично, че стари задължения не се опрощават. Опрощаване и то само на отделни граждани може да прави само президента, който беше подел преди време подобна инициатива, но дали сам или посъветван от някого бързо се отказа от нея. Лично аз попитах експертите какъв е смисълът на това, че не се опрощават минали задължения в здравноосигурителната система. Отговорът им вероятно не се приема от засегнатите българи зад граница, но той не е измислен от мен и беше следният: по този начин ще се създаде прецедент, даващ лош пример на редовните платци, които могат също да решат да не плащат своите вноски и да очакват опрощаване на задълженията им някой ден. Не искам да приравнявам българите в чужбина, които не са плащали осигуровките си поради факта, че се осигуряват в страните, в които пребивават, с нередовните платци на системата в България. Трябва обаче да признаете, че за много от гражданите в страната, опрощаването на старите задължения, въпреки че е една справедлива поправка на минала грешка на законодателите, щеше да бъде прието просто като демонстриране на привилегировано отношение. За тях това щеше да несправедлив акт, както вие приемате обратното за такъв. Ето защо аз, който не бях участвал в сторената с чл. 33 от 1999 г. грешка, след съветване с юридическите експерти, не можех да дам еднозначен отговор в полза на исканията на българите зад граница. Тук е мястото да спомена, че аз също съм засегнат от тази клауза в закона, тъй като синът ми и дъщерите ми живеят в чужбина от дълги години.

Моето убеждение също бе, че наистина няма логика и не е редно хората, които са в чужбина и се осигуряват в тези страни да бъдат финансово задължени към българската осигурителна система. Пред какво бяхме изправени: законодателната грешка беше сторена преди 2001 г.; юристите ни казаха, че няма правна възможност просто да се опростят старите вземания, което изглеждаше най-лесният начин за справяне с проблема; президентът се отказа от настояването да се амнистират тези задължения след като разбра, че явно той лично трябва да го стори; така единственият начин за решение остана да се създаде нормативна възможност да се заобиколи правилото, че стари задължения не се опрощават. Във връзка с това през пролетта на 2005 г. бе приет нов Закон за изменение и допълнение на ЗЗО, в който се създаде параграф 19в от преходните и заключителните разпоредби. Той даваше право на тази група граждани да се освободят от задълженията си, ако представят съответни документи, че за периода не са пребивавали в страната повече от 183 дни на година и че не са направили избор и не са регистрирани при личен лекар, но до 31 декември 2006г. Процедурата беше следната:
- Подава се молба (лично или от упълномощено лице) по образец в НАП и се представят определени документи.
-  По отношение на това дали са регистрирани при личен лекар НАП запитва НЗОК.
-  Ако тези условия са изпълнени и се докажат документално, лицата се освобождават от задълженията си за съответния период.

От това си право са се възползваха голям брой български граждани, на които им се е наложило лечение и са се върнали в България за това (но в НАП не можаха да ми дадат точна цифра, тъй като за 2005 г. са се събирали в НОИ, а 2006 г. в НАП и ползват информационната система на НОИ). Така или иначе от 1 януари 2007 г. българите зад граница нямат вече право да се освободят от миналите си задължения. Това решение не е съвсем справедливо, тъй като поставя в неравнопоставено положение тези, които са спазили закона да направят избор на личен лекар, което е задължително по ЗЗО, а също и тези, които са си погасили задълженията за минал период до влизането в сила на този текст, а после се оказва, че отговарят на заложените условия за освобождаване. Оказа се, че е имало е много случаи, в които хора са ходили да си искат обратно внесените суми, тъй като отговарят на условието за освобождаване, които са приети, след като са покрили задълженията си. Тук трябва да спомена две думи относно отпадането на задълженията по давност – по отношение на осигурителните задължения социални и здравни, това правило не действа и НАП не може да го прилага – задълженията остават, без да са предвидени и да се налагат санкции. Санкцията е липсата на достъп до здравноосигурителната система и необходимостта за заплащане на медицинските услуги. Искам да направя и още една вметка. Закона изискваше гражданите да изберат личен лекар и аргументът на ощетените българи зад граница сега е, че поради факта, че са спазили закона, те са “наказани” според поправката от 2005 г. Но не е ли вярно, че след като тези лица са направили избор на личен лекар те са били в България по това време? Дали са ползвали или не системата е отделен въпрос, защото много българи плащат своите вноски, а не ползват системата. Това, че е избран личен лекар означава, че на него му е платено и по този начин системата вече се ползва. Ако сега бъдат опростени здравните задължения за разглеждания минал период, това ще означава, че останалите български граждани са платили горната вноска, дължима на общопрактикуващия доктор. Друг е въпросът, че някои лекари са злоупотребявали със подържане в списъка си на пациенти, за които знаят, че пребивават за дълго в чужбина. 

Разбира се след всичко, което казах за опрощаването на дължимите минали вноски, засегнатите може да ми опонират, че те не желаят опрощаване, защото нямат “вина, която да бъде простена” от държавата, а искат пълно анулиране на вменените според тях им задължения. Анулирането би означавало “изтриване” на дължимите суми без изискване за документално основание за това.  От написаното по-горе трябва да ви е станало ясно пред каква юридическа трудност се изправя т.нар. опрощаване и можете да си представите колко невъзможно ще бъде едно цялостно анулиране. Мнението на г-н Чобанов е, че това може да стане просто с обявяването на досегашните разпоредби на ЗЗО за противоконституционни. Ако това е възможно и се случи, може би ще бъде разрешен този сложен проблем. В настоящия момент лично за себе аз също продължавам да търся ясен отговор как може да се реши въпросът, така че всички страни – и гражданите, живеещи в чужбина, ползващи или не родното здравеопазване, и българите у нас, плащащи осигуровки и данъци, да не бъдат ощетени. Защото не бива да забравяме, че всеки нормотворчески акт трябва да се гледа от повече от една страна и понякога приеманата за справедлива от едни групи законодателна стъпка може да ощетява макар и косвено други групи.

Изненадвам се от въпроса на г-н Чобанов каква ще бъде моята позиция по законопроекта Шарков-Димитров след като на 11 октомври аз лично го подкрепих при гласуването в Парламентарната комисия по здравеопазване. Това лесно може да бъде проверено от протоколите на Народното събрание. Гласувах за поправката, защото по принцип основната промяна, изразено в него, съвпада с моите виждания и предложения за изменение. Разликата обаче със сега действащия закон е само в необвързване на освобождаването на българските граждани, които са пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в рамките на периода 2000-2006 г., от здравни вноски с избора на личен лекар. Тази промяна според мен обаче не решава сложния проблем.

Аз съм добре запознат с исканията на българите в чужбина по отношение на техните здравноосигурителни задължения в България. Затова моето предложение е следното - заедно с моите експертни съветници ще подготвя законопроект за изменение и допълнение на ЗЗО, който напълно се съобразява с тези искания. След като той бъде готов ще го внеса в Народното събрание, където депутатите ще преценят дали да го подкрепят или не. Ако имат желание, поканвам засегнатите да представят тук своите виждания за промяна на Закона и да ги подложим на една свободна дискусия.

 

55 Коментара за “По въпроса за здравните осигуровки на българите в чужбина”

 1. Димитър Иванов Says:

  Уважаеми г-н Щерев,

  1. След като де факто многократно признавате, че законодателят е допуснал грешка, то следва и той да намери начин да я отстрани. Не може неговият проблем да се превръща в проблем на гражданите.

  2. От гледна точка на управляващ, на законодател и прочие, се търси фалшиво обединение на различните групи граждани под един общо знаменател “дължащи вноски”. Логиката, че “ако опростим (анулираме) на едни, трябва да го направим и за други, а ние не искаме, защото … и т.н.” всъщност показва начина, по който мисли един управляващ в България. Вашата искреност може да се оцени по достойнство. Това обаче не са приемливи аргументи. На тази логика всички управленски и законодателни решения трябва да следват някаква конюнктура като висш приоритет. Това е абсурдно, поне за една европейска държава.

  3. Задължението да изберем личен лекар беше наложено от държавата. Нямаше процедура за освобождаване след това. Не може да твърдите, че системата е била ползвана, въз основа на това, че сме се записали веднъж в нея. Във вашето становище, цитирам “Но не е ли вярно, че след като тези лица са направили избор на личен лекар, те са били в България по това време? Дали са ползвали или не системата е отделен въпрос, защото много българи плащат своите вноски, а не ползват системата. Това, че е избран личен лекар означава, че на него му е платено и по този начин системата вече се ползва.” има нещо дълбоко погрешно. Ние, които сме влезли в системата с избор на личен лекар, и сме напуснали страната, осигурявали сме се здравно в друга държава през цялото време и междувременно НЕ сме си плащали вноските, НИКОГА НЕ СМЕ МОГЛИ ДА ПОЛЗВАМЕ СИСТЕМАТА. Това, че ДЪРЖАВАТА е продължавала да плаща на лекарите за хора, които не са си внасяли вноските, отново е грешка на самата държава. Ако някой от нас, които сме в чужбина, се е връщал и е ползвал системата, то той НЕМИНУЕМО е трябвало да си възстанови правата с плащане на дължимите вноски, така че НЕ МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ за неправомерно използване на системата. Г-н Щерев, погледнете практически как стоят нещата, сложете се на мястото на един българин, живеещ в чужбина, и ще видите абсурдите.

  4.Приетите поправки през годините не отразяват интереса на гражданина, пребиваващ постоянно в чужбина, а единствено интереса на държавата да си получи паричките, които (уж) да могат да запушат дефицита на една зле скроена, недореформирана и зле функционираща здравна система.

  5. Стотици хиляди българи бяхме отвратени от отношението към нас като към мошеници, които бягат от (псевдо)задължения. При условие, че средствата, които изработваме в чужбина и наливаме в България, надминават чуждестранните инвестиции, такова отношение е направо арогантно. Не стига, че поддържаме България, без да можем директно да участваме в живота в нея и да отстояваме интересите си, но на всичко отгоре се иска да плащаме за некадърността на законотворци или за недобросъвестността на други групи граждани.

 2. atanas Says:

  Благодаря на д-р Щерев за просторното изложение, което показва, че той е добре запознат с генезиса на проблема и възможните начини той да бъде решен. Начините са два: чрез Конституционния съд или чрез абсурдна законодателна промяна. Абсурдна, защото трябва да има ретроактивен ефект, за да коригира един изначално сбъркан и абсурден закон.

  Винаги съм подчертавал и твърдял, че текстовете в т. 33 и 34 на ЗЗО не са съвместими с разпоредбите в Конституцията, съгласно които гражданите дължат данъци в зависимост от доходите. След като нямат доходи в страната, не бива да дължат и осигуровки, които са приравнени с данъчните задължения.

  Както знаете, отделните граждани нямат право да сезират Конституционния Съд, това може да направят депутатите, омбудсмана, или висша съдебна инстанция. Омбудсманът отказа да го стори. Аз съм завел съдебно дело и в жалбата изрично подчертавам, че желая Съдът да сезира за мнение Конституционния съд. Не храня големи надежди, тъй като познавам вопиющата немарливост и некомпетентност на българското правосъдие. Може би би трябвало да се организираме, да съберем пари и да подкупим някой съдия, като го снимаме със скрита камера. Това ще сработи, но изпитвам отвращение при самата мисъл за среща с такъв съдия-ренегат.

  Отделно от въпроса с конституционността, задължението обвързано с гражданството е несъвместимо с европейските регламенти. Отговорът на ЕК преди 2007 беше, че тъй като България не е член на ЕС, не може да се изисква законодателна промяна. Сега очакваме отговор на запитването на малтийския евродепутат Джоузеф Мускат, който, за разлика от българските евродепутати, се вслуша в протеста ни и се стреми да помогне.

  Пропуснал съм факта, че д-р Щерев е гласувал ЗА поправката Шарков-Димитров, която беше отхвърлена от Комисията по здравеопазването, но мина в пленарна зала, както се казва “на косъм”. Прави му чест.

  Предложението на д-р Щерев да внесе нов законопроект е добро, но по-добрият вариант е да се направят изменения в законопроекта Шарков-Димитров, така че да се отстранят изцяло проблемите. Да не забравяме, че Народното Събрание не е особено чевръста институция, освен ако не е заобиколено от стохилядна тълпа разгневени граждани с агресивни намерения. Ето един пример:

  На 16 ноември 2005 г. председателят на КЗ Борислав Китов докладва в пленарна зала следното:
  “…В хода на обсъждането народните представители се обединиха около виждане, че проблемът със здравноосигурени лица следва да намери своето дефинитивно решение с последващите промени в Закона за здравното осигуряване, които да отчетат спецификата на всяка една от групите на лицата с прекъснати здравноосигурителни права, които най-общо са социално слаби лица, неполучаващи енергийни помощи, български граждани, трайно пребиваващи в чужбина, самоосигуряващи се лица.”

  На същата дата депутатите решиха НОИ да похарчи 1 млн лева за предупредително-заплашителни писма до длъжниците. Хиляди родители на емигранти получиха такива писма в началото на 2006. С тези “задължителни предписания” те бяха предупредени, че ако не се издължат, държавата ще им конфискува имуществото. Д-р Щерев гласува ЗА тези заплашителни писма и това не му прави чест.

  Е, минаха две години, ЗЗО беше променен няколко пъти и решение все още няма. Затова призовавам д-р Щерев, чието мнение очевидно е еволюирало, да припомни на всички членове на КЗ тяхното становище от 2005 и да настоява за редакция на поправката Шарков-Димитров преди второ четене. Ако сте искрен, д-р Щерев и искате да направите нещо реално, предложете следните корекции:

  - чл 33 да се допълни така: “…български граждани, постоянно живеещи на територията на Република България”
  - текстът предложен от Шарков-Димитров придобива следната редакция :
  „§ 19з. (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ от задължението за внасяне на тези вноски.
  (2) В случаите по ал. 1 лицата упражняват правата си като лично или чрез упълномощено лице подават ДЕКЛАРАЦИЯ до Националната агенция за приходите.
  Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а”.
  (3) Вноските на лицата по ал 1. могат да бъдат възстановени. За целта лицата повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г подават молба-декларация по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса. (сигурно има и по-добра редакция за тази алинея).

  Открийте разликите със сегашната редакция на предложението, която е заложена в общия законопроект изготвен от Комисията по здравеопазването, който можете да видите тук:

  http://www.parliament.bg/pub/cW/164Obshproekt_ZZO_2007.doc

  „§ 19з. (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2006 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат освободени от задължението за внасяне на тези вноски.
  (2) В случаите по ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице подават молба-декларация по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.
  Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а”.

  В заключение смятам, че държавата трябва да поеме пълната отговорност за законодателните грешки, да анулира задълженията и да възстанови парите, които е прибрала със сплашване. Щяло да бъде прецедент… Ами да, ще има прецедент и това е много добре, защото такива прецеденти ни доближават до правовите, граждански държави.

 3. atanas Says:

  Д-р Щерев явно се шегува, пишейки следното: “Тук трябва да спомена две думи относно отпадането на задълженията по давност – по отношение на осигурителните задължения социални и здравни, това правило не действа и НАП не може да го прилага – задълженията остават, без да са предвидени и да се налагат санкции. Санкцията е липсата на достъп до здравноосигурителната система и необходимостта за заплащане на медицинските услуги.”

  Първо, на задълженията се начисляват солени лихви. Това не е ли вид санкция?
  Второ, през ноември 2005 д-р Щерев е гласувал в КЗ и в НС да се изпрати следния текст до длъжниците:

  В случай, че до 31 декември 2005 не подадете молба за разсрочване на задължението си или не заплатите дължимите от Вас здравноосигурителни вноски, ще ви бъде съставен ревизионен акт за начет и акт за административно нарушение, а установеното задължение ще бъде събрано по принудителен ред от Агенцията за държавни вземания.

  Много хора са получили това писмо в началото на 2006, тоест, след крайния срок. Можете да видите копие от писмото тук:

  http://www.reket.info/?start:zzoarchive:dejure:zzoletternoi

  Да припомня, че никога не сме издигали искания за безплатен достъп до българското здравеопазване, както някои форумци са интерпретирали протеста ни. Не щем, както е казал народът: “ни меда, ни жилото” на българската здравноосигурителна система.

 4. atanas Says:

  Последен коментар за днес от мен по повод написаното: От това си право са се възползваха голям брой български граждани, на които им се е наложило лечение и са се върнали в България за това (но в НАП не можаха да ми дадат точна цифра, тъй като за 2005 г. са се събирали в НОИ, а 2006 г. в НАП и ползват информационната система на НОИ).

  Това твърдение сме го срещали и в други изказвания. Например, Йордан Христосков, шеф на НОИ говореше за “здравен туризъм, който източва здравната каса”. Но той говореше за периода преди поправката Адемов, а д-р Щерев очевидно има предвид периода след поправката. Зад кадър тези думи значат следното: “вие от чужбина се изхитрявате да ползвате системата без да плащате, затова е справедливо да плащате всички, превантивно.”

  Допускам, че има такива хитреци, но при липсата на точни цифри е непочтено да се говори за “голям брой” и да се вкарват под общ знаменател честни и изрядни хора. Освен това, ползването на правата е възможно заради сбърканата клауза с гражданството. Променете закона така, че гражданството само по себе си да не поражда задължения и права и тези случаи ще пресъхнат.

  Клаузата с местожителството също поражда трудности и неясноти. Според мен най-правилно е задължението за здравни вноски да е обвързано само с икономическата дейност на лицето. Така е уреден въпросът във Франция, където освен това има и доплащане за медицински услуги. По този пункт за доплащането горещо подкрепям предложението на д-р Щерев и съм възмутен от липсата на реформа в здравната система. но да не излизам от темата.

  Да вземем един французин, който живее и работи в чужбина. Въпреки гражданството си, той има само два варианта, ако иска да се лекува безплатно във Франция:
  - внася доброволно здравни вноски в специална здравна каса за експатрираните французи, прибирайки се във Франция той е здравноосигурен и може да се лекува безплатно.
  - прибирайки се във Франция се обявява за социално слаб и кандидатства за така наречения Универсален здравноосигурителен пакет (CMU). Ако го признаят за социално слаб, а това трае няколко месеца, може да се лекува безплатно.

  Във всички останали случаи френският гражданин си плаща за лечението 100% или ако има частна застраховка, тя плаща, при определени условия. Ако лицето е социално слабо, но още не е получило CMU, лечението му се плаща от специален рисков фонд. Ако не е социално слаб и не желае да си плати фактурата, може да се стигне до запор на заплати, конфискация на имущество и други активи.

  А този, който се е обявил за социално слаб за да хитрува и да ползва системата си е сложил главата в торбата, защото е подписал няколко документа с невярно съдържание.

  Предполагам, че колегите от други страни също могат да дадат примери как е уреден въпросът с “хитреците” при тях. Така г-н Щерев и българските законодатели ще имат работен материал за бъдещи законодателни промени, така да се каже от първа ръка.

 5. Камен Ангелов Says:

  Д-р Щерев,

  Бих искал да обърна внимание на нещо, което лично мен повече ме тревожи: Аз съм българин пребиваващ в чужбина вече доста години. Цялото ми семейство е с мен в чужбина. В България са единствено баба ми и дядо ми.

  Аз съм избирал личен лекар, когато законът изискващ това излезе, и сега съм в капанът на неплатени осигуровки. Аз също намирам това за несправедливо, но съм готов да приема аргументът ви, че съм бил част от системата през всичкото това време. Не смятам себе си за длъжник на която и да била българска институция, но ако Българското Здравеопазване се нуждае от тези пари повече от мен, аз съм готов да си платя старите “задълженията”. Не парите са това което ме тревожат в момента, а процедурата за плащането им.

  Бих желал да платя “дълговете” си и да се освободя по член 40а, като двоен гражданин живущ постоянно в чужбина, но възниква проблемът “Как”. За мен съществуващият закон изисква двама възрастни хора с всички проблеми породени от възрастта да тръгнат из България и да оправят здравния ми статут с НОИ. Доктор Щерев, аз обичам баба си и дядо си повече от колкото обичам НОИ и не бих допуснал те да решават този мой проблем. Процедурата в момента е дълга и трудна, изисква ходене до много места и уреждане на много въпроси. Изисква много пари които трябва да бъдат приведени от чужбина за целта. Всичко това са неща, с които аз не бих занимавал роднините си. Всичко това са неща, които самите замесени институции могат да решат помежду си.

  Голяма част от проблемите със здравното осигуряване като цяло е именно липсата на координация между българските институции. Много българи са с моя проблем: по една или друга причина не смятат пълномощник в България за решение. Бих искал съществуващите процедури по плащане, освобождаване и доказане да бъдат променени и опростени идеално до един пакет с документи изпратен еднократно по пощата/куриер. Бих искал “задълженията” към НОИ да могат да бъдат покрити по удобен за българи в чужбина начин.

  Не съм юрист, не знам дали това би станало с нов закон, ново ръководство на НОИ или добрата воля на сегашното ръководство, но бих искал да се случи. Живеем в 21 век, четейки по-нагоре явно всеки може да обсъди поправки по закони в Интернет директно с хората правещи ги. Защо да не направим системата лесна за ползване?

  С уважение,

  Камен Ангелов

 6. atanas Says:

  Г-н Ангелов, управляващите вече са уредили повдигнатия от вас въпрос по много “елегантен” начин. За да си подновите българските документи ви задължават да се приберете в България. Чрез посолството вече не може, защото трябва да положите отпечатъци от пръсти, а служителите на Външно нито имат екипировка, нито са подготвени за снемането им. Така че ако искате български документи, пригответе пари за билет за цялото семейство и след опашката за паспорт, отскочете на опашката в НАП. Така ще си уплътните времето в Родината.

 7. Крадлю Says:

  Пак сте се захванали със симтомите само.
  Основния проблем е задължителното “доброзорно” осигуряване.
  Откъде накъде в 21 век, “държавата” т.е. бандата корумпирани чиновници - на прост език- разбойници, ще им се дава право да отчупват още по-голямо парче от резултата на моя труд, който и без това бива безжалостно и безотчетно ограбван?
  нали я прекроявате от край време тая “държава”?
  ами приемете ведъж за винаги - плащане срещу свършена работа и no cure - no pay!
  както си е редно и справедливо и решено от Джон Лок и от 17 век нататък
  стига с тоя комунизъм , стига с тая солидарна система.
  ми аз не съм солидарен с тебе, щото ти докато жулиш по три ракии сутрин - обед - вечер, аз обикалям отдалеч местата, където се пуши.
  щото ти докато мааш пръжки с лук, аз се потя в джима.
  аз плащам по 3 частни застраховки, а ти искаш да платя и за тебе - да построим дружно лъскави офиси за “здравна каса” и да ги оборудваме, за да може да има некадърна администрация, атавизъм от една друга система(практически същата), на която да платим заплати, а после още левчета по, инъче безплатните, пътеки.
  накрая и докторите - бедни и пациентите- мъртви.
  важното е разбойниците да са доволни.
  От как съм станал съзнателен човек, едни и същи разбойници се подигравате с интелигентността ни!
  какви ли не тъжни смехории се случиха и една дреболия окончателно ме убеди да нямам нищо общо с тая държава - закупуването на машинки предпазители - да не се гласува с по 2 и повече дупетатски карти.
  значи за хората избрани да създават правилата, ние данъкоплатците трабва да купим предпазители - един вид памперси - да не се оакват!
  За наше най-голямо съжаление родители и близки все още живеят там, инъче кракът ми няма да стъпи, но какво да направим - издържаме и вас покрай тях.
  и сега видите ли пред стопяващата се армия от работоспособни крепостници - какво? нов обир!
  вече се чудят откъде да откраднат.
  на моряшките пари данък със задна дата ли не сложиха.
  сега кой ще е луд да си приведе парите в България?
  Братята Генови под протекцията на Ралчев и не знам кой още, източваха БМФ-то и вестниците гърмяха!
  Какво стана с тея хора? Процъфтяват!
  Сега естествено я приватизират тая компания с много милионни асетс !
  Тя естествено бандата разбойници “държава” е лош , в българския случай - и прост стопанин, ама точно в тоя момент ли, когато Балтик Драй е рекордно висок и тази фирма може да носи милиони в хазната всеки месец, дори и без блестящи мениджъри, се приватизира?
  И обърнете внимание кой печели конкурса - някви пешо и гошо от крайморския град софия- нелепо!
  международния конкурс със сериозни участници!
  кой бе? ами как кой - пешо и гошо - от наш’те!

  ЩереФФФ не те знам като си напуснал НДСВ-то, дали си напуснал парламента, но ако не си - ей на тва му викам наглост!
  Много типично за вас бг-”политиците” избират те за депутат, защото си от НДСВ , не защото си Щерев и ако вече не си НДСВ - си СВРЪХ НАГЛЬО да стоиш в парламента!
  същото важи и за останалите помиари, дето сте се събрали там, особено ме кефят оня пич, дето изкупи черноморието, къф беше министър бивш и оня другия кошлука дето коката му на месец е един депутатстки мерцедес :)
  а тоя дето ви вкара, залъгвайки селтаците да гласуват -донт гет ми стартед

  цялата тая тирада е не за да има някакъв конкретен ефект, защото знам , че при вас и при тинята вълнение няма, а за да чуеш пак, ако случайно си забравил, че хората ви мразят, ама истински!
  защото го забравяте…
  доколкото си спомням оня мазен нагльо Р.Овч. го бяха изхвърлили веднъж с павета , но той възкръсна и не умира (жалко)
  ако не се страхуваха от репресивния апарат на системата и не бяха така уморени и апатични, биха ви избили с павета - друго решение няма - твърде сте дебелокожи и безочливи.

  та така де - направете плосък данък 10% от 2008 и разкарайте бесмислените рекети и обещавам!
  кацам на нова година и отварям клон на фирмата в България , да ви посъживя умрелата икономика, щото гледам кат попарени хлебарки взеха да се изнасят и маргарина и кви бяха там край севлиево.
  пък ще говорим кат дойда- ако трябва член на партията ще стана, ако трябва и исляма ще приема, щото става дума за едни пари тука.

  и не ми казвай “вие сте долен опортюнист” - не звучи добре от политик

  айде със здраве!

  пардон - здраве ли казах?
  извинете мръсна дума пу пу

 8. Tigar georgieva Says:

  Uvajaemi gospodin Sterev!

  As sam potenzijalen dlajnik s 600 leva koito sa tosi peroid stanaha 1179.

  Kakvo nahalstvo,rodila sam sad graniza deteto -”turisam” ; osinovila sam balgar4e kato pasja

  belejkite sa plateni uslugi v BG /osvobodila sam darjavata ot isdraka na dete/.Ot komisijata po

  sakonoproekta polu4ih pone potvarjdenie kakto e po zjal bjal svjat sa pismoto si , a ot presidenskata kanzelarija-ni vopal ni ston.
  Samisljam se dali da ostana as i dezata mi dvoen grajdanin ili da sme samo s schweizarsko grajdanstvo.
  Sastoto darjavata se okasa totalna masteha.

  S uvajenieGeorgieva

 9. Крадлю Says:

  абе Щереф сега се сетих - вас здравно-касаджийските комуняги Божо ви беше направил пияни калинки преди 2-3 години в още инфо, ако се не лъжа.
  там май разни Хниковци взеха участие - тебе не те помня , ама сигурно си бил в течение де - нали сте все от една дружинка крадлювци.

  нейсе аз там някви хиляда кинта ли колко са няма да ви ги дам от принципни съображения изложени по-горе :)
  готов съм да пръсна 100 К по адвокати, но на въжето ще ви кача в Страсбург или където е там из европата, та целия свят да научи.
  то не е само едно министерство и организацийка.
  има какви ле не тунеядци и да си го кажем по вашенски -гьормемиши от рода на съвет за електронни медии - що за урод е подобен тумор?
  или пък да речем - комисия по … и аз вече не знам кво.
  една баба не остана да копа на нивата , но инъче организацийки не липсват :)
  и като казах баба се сетих, че моята почина тая година от рак, от тоя дето се повлиява добре от химиотерапия и т.н. ,но по времето, когато е трябвало да бъде диагностициран (и какво съвпадение - баба ми точно тогава лежала в болницата) не го диагностицирали, защото тя е била по една клинична пътека, а тя не включвала такива изследвания рабирате ли.
  да е*а тез криви пътеки ваш’те
  което ми напомня вица за др. Джоунс - хирургия на леви китки.
  ааах малеее
  боклуци като вас си заслужават паветата - честно.

  но в интерс на бизнеса ще забравим личните чувства.

  така че обсъди с бандата в парламента и чукнете един имейл.
  има още за крадене в тая държава, аз ще ви кажа за кво става дума :)

 10. Stanislav Says:

  Za godinata kogato sme si izbali litcen lekar, moje da se spori dali naistna netrjabva da
  se platjat njakakvi vnoski.
  No cjalata ideja, tce na njakoko mu e bilo plashtano w posledstvie da mi bude litcen lekar,
  bez az da plashtam, polutcavam razpiski i t.n.t e absurdna! Nikude po sveta osigurjavaneto
  neraboti taka. Ako ne pokrivam sumata prosto me mahat ot spisuka na osigurenite - tova
  idva ot zdravija razum.

 11. Крадлю Says:

  а междувременно, докато ви вкарам в ерата на капитализма(щото в тежката индустрия хубавите работи стават бавно) може съвсем да сте я закършили, мога да ви напомня за елементарните стари трикове.
  примерно въвеждане нов данък(ама за бюджетен излишък си траете, щото само дразните хората - без тва никой не ви пита).
  да речем данък ангренажен ремък и верига(както разбирам за данък газова бутилка вече сте ми приели идееята :) ), нещо минимално да се смели лесно от Ганьо - всеки има ангренажен ремък ще плати 5 кинта на месец де ще иде?
  или примерно кво е модерно и смилаемо сега - патриотарщината?
  нали разни псевдо учени се скъсват да пишат”българите - ппървите марсианци” как “построихме хеопсовата пирамида и баалбек” даже и един палячо вкарахте в парламента.

  въвеждате да речем такса “съхраняване на културното и археологическо наследство на велика българия” - кой Ганьо няма да почувства гъдела , че е вечен а?
  и в същия момент гръмват 2-3 кьорфишека - примерно:
  1.директора на бдж - що пък да не е бдж?
  хванат да се къпе с 2 украинки в служебно джакудзи от бат бойко
  2.застрелян някой от който ви е писнало , гледай само да не си ти - ще извиняваш тогава :)
  3. архи мега хипер престъпника Пенчо от Мало Бучино (хванете там поредния студент)- ръководителя на мрежа от фабрики за производство на нещо дето по принцип не е проблем да е легално, но в бг се наказва със обесване - е заловен от антимафиоти (за кво го слагат тва “анти” изобщо:) )

  и край разгромихте световната конспирация, направо спряхте коня на 24 шаша и останалите медии

  гражданинът блее , а данъка влезе прие се, плати се и готово

  аз ли да ви уча - още Алеко вкара магаре в парламента

 12. Крадлю Says:

  ако нещо има спънки по горното викаш Райчев или някой друг клакьор да обясни как 100% от населението са съгласни и тва
  кво ще стане ? кво ?
  да не Франция или даже чехия.
  абе ще стана един министър аз - примерно основавам национален крадлю води държавата(нквд) :)

 13. Анонимен Says:

  “…по този начин ще се създаде прецедент, даващ лош пример на редовните платци, които могат също да решат да не плащат своите вноски и да очакват опрощаване на задълженията им някой ден…Трябва обаче да признаете, че за много от гражданите в страната, опрощаването на старите задължения, въпреки че е една справедлива поправка на минала грешка на законодателите, щеше да бъде прието просто като демонстриране на привилегировано отношение…” .

  Питам се и не мога да си отговоря, г-н Щерев, как така поправката на една чиста проба законодателна грешка може да бъде приета като привилигиривано отношение от когото и да било???

  Лошият пример, който опрощаването щял бил да даде на редовните платци, г-н Щерев, е само елементарен опит за евтина манипулация и измъкване от отговорност за грешката. С други думи Вие ми казвате, че някой си, видиш ли, ще реши да не си плаща данъците или други законово установени вноски АПРИОРИ преди да има направена законодателна грешка, лежейки си на ушенцето, че такава грешка законодателя неминуемо ще направи пак някой ден и той видиш ли ще излезе на далавера!! Просто ме е срам даже да преведа такава аргументация на политици от чужбина, които се интересуват какво мислят нашите юристи и разните му експерти по въпроса.

  С цялото си уважение Ви предлагам въпросните юристи да ги върнем в първи клас.

  Очевидно умишлено (защото иначе човек направо да си/им тегли куршума, ако такива невежи го управляват!) се пропуска фактът, че неплащането на дълговете е ПОСТ-ФАКТУМ, след влизане в сила на един тотално сбъркан закон. Как такъв факт може да се взима като “лош пример” не ми става ясно. Ако сегашните закони не противоречат на основните международни и Европейски принципи/спогодби/конвенции как платците биха аргументирали безумната си идея да не ги изпълняват?

  В случая обаче безумието е от Вашата страна на корта, не откъм тази на гражданите. Лошият пример, г-н Щерев, е единствено за начинът на законотворене у нас. И също така анулиране на следващи от “грешка” (тръпки ме побиват само като чуя тази дума в контекста на “нормотворчество”) дългове нека бъде пример и прецедент именно за нормотворците и за това, че народът не спи и не дава да го доят посред бял ден. Това време отдавна мина и макар и в доста зародишна форма има будно и активно гражданско общество в България! И още по- такова в чужбина!!

 14. Lilia Says:

  Уважеми господин Щерев
  Добре е че имате разбиране за проблема. Може да се спори, както са направили нашите съграждани, по аргументите. Аз смятам, че решение може да се намери при добро желание, по законодателен път. Един неправилен закон може да бъде заместен от друг, който да отчете направената грешка и да предложи различно решение.
  Искам да допълня, че има още една категория български граждани, към която спадам аз. Аз работя в международна организация от 1998, на различни места по света. Задължена съм да плащам здравна осигуровка на международната здравна осигурителна компания Ван Бреда Интернешънъл. Осигуровката е някъде около 120 долара месечно, които се поемат частично от организацията. Покриват се всички разходи по здравеопазване, включително определени видове профилактика, зъболечение до 1000 долара годишно, чифт стъкла за очила до 200 долара на две години, 600 долара дневно за болнично лечение, и т.п. като се представят съответни фактури, и се покрива около 80% от стойността им. Тоест това е застраховка, която е доста скъпа и дава възможност при нужда да заплатиш и скъпо лечение. По тази причина когато в България ми се е налагало да потърся лекарска помощ, аз посещавах клиники като Торакс, и други лечебни заведения, които предлагат платени здравни услуги, и 80% от стойността на лечението ми се възстановяваше.
  За съжаление, тази застраховка е само за периода на контракта, или ако работиш повече от 10 години на постоянен контракт с организацията, което не е моят случай. Поради приключването на работата ми през септември т.г. се завърнах в България и се чувствам в положението на чужденец в собственната си страна, който не знае къде да отиде като е болен. Продължавам да ползвам платените клиники, но не зная дали ще мога да си позволя това постоянно

 15. borissova Says:

  Г-н Щерев, в добавка към постинга от 21:18 по-горе, на който пропуснах да се идентифицирам, бих искала да добавя, че ще предам тази аргументация (за лошия пример и привилегированото отношение) на няколко евродепутата (от БГ и не) и ще Ви предам техните коментари, ако разбира се преценят, че имат време за губене с подобни абсурди. В краен случай ще се постарая да Ви предам поне първоначалната им реакция.

  Освен това задължително ще включа тази “интелигентна” обосновка на българските законодателни “спецове” в следващото обръщение към Еворпейската комисия с искане за нейното тълкуване. Би ми било интересно, а също и на Вас предполагам.

  Да не забравя да Ви благодаря за възможността, която давате да изказваме своите мнения на тази платформа, наречена блог. Браво на Марго Валстрьом за идеята първа да се престраши да използва този уеб-инструмент за директен контакт с гражданите в работата си като зам. президент на Еврокомисията!

 16. Krasimira Koleva Says:

  Vaprosat mi e - ne e li po-logi4no i prakti4no lizata ,koito se osiguriavat vav 4ujbina da predstaviat dokument ,izdaden i zaveren ot zdravnata kasa vav stranata ,kadeto jiveiat i se osiguraivat ?
  Predi da napusna Balgaria jiveeh i imah niakakav lekar -doktor MARINA vav Voenna bolniza -Sofia.Za dvete godini ,kogato si plachtah redovno vnoskite VEDNAJ mi se naloji da polzvam uslugite i i sled tova ne povtorih.Bednata jena beche smechna i za kolegite si ,zachtoto ne znaeche kakvo da pravi :-da bade li4en lekar ili da ima spezializiran kabinet .Sled kato ne ai bezpokoiah vav dilemata i polzvah 4astna poliklinika,kadeto estestveno si plachtah uslugite na lekarite.
  Ot 5 godina sam vav 4ujbina ,vrachtam se za 7-8 dni vav Balgaria za vidia maika si i posetia groba na bachta mi.Patuvam sas zdravna osigurovka-Federal asistance,toest ako se razbolea vav Balgaria po vazmojno nai-barziat na4in da bada varnata vav Belgia.

  Taka 4e ochte vednaj pitam - ne e li po-prakti4no da se predstavi dokument ot zdravnata kasa ,kadeto se osiguriavam - toest jiveai postoianno izvan Balgaria i ne polzvam zdravnite uslugi na darjavata ?

 17. atanas Says:

  Красимира, това, което предлагате налива вода в мелницата на господата, които искат да ни вземат парите. Здравноосигурителните системи не са еднакви. Някъде се застраховат доброволно, другаде се осигуряват задължително. Някъде ще ви дадат лесно такъв документ, другаде много трудно. Някъде в него ще има личните данни на съпруг-съпруга, защото осигуряването е семейно. Вие готова ли сте да дадете на българските институции личните данни на близкия ви човек, след като знаете, че на черно се продават CD-та с ЕГН-та, които се ползват от пирати за какво ли не?
  И откъде-накъде трябва да изискваме и превеждаме за своя сметка документи, да ги пращаме пак за своя сметка, за да угодим на некадърниците, които са сгрешили закона?
  Гранична полиция има информационен масив, в който са отбелязани всички влизания и излизания от страната от 2000 г. досега. Адмиинстрацията да си свърши работата и да определи кой е местно лице и кой не е за този период, това се иска.

 18. svetlana Says:

  Sled vsichko, koeto se izgovori i nerazreshi prez tezi godini na spora, pitam se,

  tokova li e trudno da se proumeiat dve dosta osnovni neshta
  (za koiro dori ne se iziskva specialna podgotovka na jurist, zdraven menidjar ili niakako drugo ekspertno znanie) :

  1. Problemat GRAJDANSTVO

  Zdravno osiguriavane po grajdanstvo ne moje da sashtestvuva. Tova protivorechi na elementarnata logika, kakto i na zakonovite razporedbi v Evropa. Ako ne dadete legalni prava po tozi punk (bilo to retroaktivno ili prospektivno) na raboteshtite po mesta, te shte si go “izobretiat” po drug nachin. Obshtnosten interest e da ne se stimulirat para-legalni izobretenia.

  2. Problemat KOMUNIKACIA GRAJDANI-ADMINISTRACIA

  Pri dneshtite komunikacii, pri polojenie che v drugi evropeiski strani osnovna chast ot komunikaciata mejdu grajdanite i administraciata se osashtestviava chrez poshenski pratki ; i pri polojenie, che balgarskata infrastruktura go pozvoliava (toest poshta sashtestvuva !!! ), da se govori i uzakoniava “lichno podavane na zaiavlenie” zvuchi prosto kato shega. Grajdanite s osnovanie se pitat dali tehnite administratori-politici ne prekarvat rabotnia si den v archivite ot 60-te godini…

  Tozi problem s komunikaciata e ‘po princip’. Inache podavane na zaivlenia i proshenia za “oproshtenia” v sluchaia, razbira se, e napalno neumestno

 19. borissova Says:

  Съгласна напълно с Атанас. Аз си обяснявам това желание за поставяне на отговорността за доказуемост на казус и документалният набор, свързан с него, върху плещите на потребителя, с някаква патология. Патологичната е нагласата аз да си седя на бюрото с кафето и цигарата зад лепенка НОУ СМОУКИНГ, а потребителят да търчи насам-натам като луд по опашки и да ми принася документи, които се взимат от съседния кабинет или по служебен път. Идеята за обмен на информация и документи по служебен път е толкова позната на 99% от държавните чиновци и служби, колкото телевизорът е познат на белите мечки из глетчерите. Пак казвам, срам ме да го казвам на колеги и приятели извън България.

  Все се питам (държавната система си има и предимства:поощрява мисленето и някои други умения, обикновено вербални) ако аз, потребителят, занеса всички необходими документи, които обаче могат да се набавят и по служебен път (все пак не живеем в Първото Българско царство!), тогава не трябва ли за тази ми работа аз да получа възнаграждението про рата на полузаспалата (не се заяждам!) служителка за това, че не тя, а именно аз съм свършила тази работа?

  Най-пресен пример: подаване на молба за защита на дипломна работа, в която молба трябва де впише обшия успех. Тази молба се взима от един кабинет, подава се в друг на 10 м. разстояние. А успехът вписва дамата през два кабинета от този, които приема молбите. Но! Комуникацията между тези три кабинета на разстояние не повече от 50 м. един от друг, се оказва, че осъществявам аз, потребителят, който веднъж е дошъл с молбата на крак (понеже няма електроннен достъп до подобен формуляр) и втори път плаща такса за обучението си…да се чуди човек за какво отива!! Телефони, имейли и служебна кореспонденция между тези два кабинета не съществуват…в 21 в!

  Моля Ви, потребители на административни услуги, не се оставяйте да Ви използват за безплатни куриери. Чиновниците за това им плащаме с нашите данъци!! До голяма степен в желанието си да се махнем от депресиращата сграда на държавна администрация колкото се може по-скоро, потъпкваме правата си на потребители сами и така не си правим услуга за бъдещето облекчаване на обслужването ни.

 20. Kerpen Says:

  Как ще коментирате, че от 2007 за българите живеещи в страни на ЕС е НЕЗАКОННО двойното здравно осигуряване, а за тези, които имат нещастието да живеят в други странни, това “доене” продължава да си и законно?
  Също така искам да ви попитам: защо след като си имам здравна осигуровка в Германия, при която за периода от 2003 до сега много повече услуги и изследвания са ми безплатни, Вие ми приписвате този “здравен туризъм”?
  И последното, което искам да Ви попитам. Защо след като синът ми, роден през 2003 година и никога не подал документи за “влизане” във Вашата система, а също така и никога не посещавал бългаски лекар е във тази Ваша корупна система, без възможност за излизане?

 21. Maria Says:

  Vaprosat e printsipen - ne jelaia, i niama da plashtam za uslugi, koito ne polzvam. Ne vaznameriavam prez kratkite vakantsii, koito prekarvam v Bulgaria, da trupam dokumenti, da se redia po opashki i da se molia da mi se oproshtavat niakakvi izmisleni zadaljenia.

 22. Marian Bahovski Says:

  Komentarat mi shte e kratak:Balgarskite deputati nikoga ne sa bili nalagani po debeliate bezochlivi kratuni ot tehnite izbirateli,no ako takova neshto se sluchi ili ako se sluchvashe chesto,edva li tozi absurden zakon shteshe da gubi tzennoto vreme na horata po-sveta.Az lichno sam za shtom ne stava s dobro i s umeren ton,boi do dupka s iak krevak ili gega.Smeshnoto e,che davchim vse tozi problem s ZZO,i vse oshte ne sme postignali palen uspeh,a samo tapi obiasnenia ot strana na deputatite ni zlatni neramotnitzi i niski tvari.Pak prezidentat ni i toi ne e padnal po-dalech ot krushavoto darvo!

 23. Rumen Zdravkov Says:

  Uvazhaemi,g-n Shterev!
  Administrativnata anarhiya v Bg e absljutna i zasluga za tova kato bulgarski zakonotvorec imate i Vie lichno. Za tova napuskaneto Vi na grupata na NDSV e dobyr povod da si oberete krushite i ot Parlamenta. Kakto i vprochem na cjalata pasmina tam.
  Uvazhaemi forumci!
  Systemata v Bulgaria e izmislena za da obsluzhva i smazva alchnata bjurokratichna mashina, a ne- grazhdanite. Shte vi dam edin primer. Za NAP/ Nacionalnata Agencia po Prihodite/ az sym dlyzhnik kym bulgarskata dyrzhava, zashtoto kato grazhdanin na tazi dyrzhava az ne sym si plashtal ZO vnoski. Zhiveya,rabotya i plashtam takiva vnoski v Belgia ot 2000 god. Za konsulyt na Republika Bulgaria v Belgia ,g-zha Valia Zaharieva, vypreki redovnite mi bulgarski dokumenti ne e sigurno, che sym takav grazhdanin i me prati v Bg , za da si izvadja svidetelstvo za bulgarsko grazhdanstvo. Tri sedmici otpuska v Rodinata ne mi byaha dostatychni, za da si izvadya takyv dokument. . V krayna smetka zavedoh juridicheska procedura pred Ministerstvoto na Pravosydieto za dokazvane na bulgarsko grazhdanstvo.Dokazah go, no s cenata na bezbroini jadove i obikalyane po razlichni bulgarski institucii. No hodeneto mi po mykite tryabva da e izvestni na ministyra na pravosydieto i min. na vynshnite raboti, na koito napisah pismo-oplakvane. Znayat ji redica otgovorni sluzhiteli ot minist. na pravosydieto, na min. na vynshnite raboti, obshtinata po mestozhiveene v Sophia.
  Kak mozhe za edni dyrzhavni sluzhiteli da ne sym sys sigurnost bulgarski grazhdanin? /Kogato tryabva da mi se izdade udostoverenie za tova, koeto da mi posluzhi pred belgiiskite administrativni organi!!!/. I za drugi bulgarski administratori da sym bulgarski grazhdani do plashtane na dylzhashtite ot mene “zdravno osiguritelni vnoski”.
  Tova e dyrzhava, koyato zhivee oshte v robovladelskiya stroj, ili v epohata na krepostnoto pravo!

 24. Николай Пецев Says:

  Не знам защо се занимаваме с тези коментарии и прелване от пусто в празно - спор с депутат е като спор с радио.Аз лично ще си отида с канадския паспорт (ако въобще си ходя - много ми е скъпо)и ако трябва ще се откажа от българското гражданство - хич не ми пука за него.Дори предлагам на всички да направим петиция по този въпрос и да се изпооткажем всички - ще стане голям резил.Всеки случай нов Бг. паспорт няма да си вадя - стига ми канадския - поне влизам в щатите само като го покажа.

 25. svetlana Says:

  kam Nikloay Pecev : Zanimavaneto s tozi ili onzi deputat si struva. Vaprosat savsem ne e v tova shte si hodim v BG ili ne. Ili dali sme lichno zasegnati ili ne. Ne e prelivane ot pusto v prazno, nito pak spor s radio! Znaesh li, che mediite ot typa na ‘radiio’, ‘televizor’ spored vsichki prouchvania otpadat vse poveche kato medii. Izmesteni sa ot drugi interactivni takiva - v kakvato sme v momenta ! Intenet naprimer…

 26. Svilen Says:

  Уважаеми г-н Щерев,
  Станаха повече от 5 години откакто не живея в България.
  Изключително съм огорчен и обиден от отношението на политиците към своите съотечественици.
  Вие сте описал подробно казуса от Вашата гледна точка. За съжаление мене много слабо ме интересува историята на законодателството в последните години. Затова има депутати, които са сметнали, че са квалифицирани, за да се справят с проблемите на държавата.
  Парите за здравеопазване не достигат в никоя държава и смятам за вменяване на вина, за да ни занимавате с тези проблеми. Ако искате да намерите допълнителни източници, това са са общоизвестните - намаляване на корупцията, строг контрол за разходване на средствата,…
  В страната, където живея съм говорил с имигранти от Европа - Франция, Германия, Русия, Полша, Португалия, Италия; от Африка - Мароко, Боствана, Зимбабве, Камерун, Алжир; от Азия - Индия, Китай; от Америка - Аржентина, Коста Рика, Мексико - И НИКЪДЕ НЕ СРЕЩНАХ ЗАКОН ПОДОБЕН НА ТОЗИ.
  За мене това е рекет и изнудване от политическата класа!

 27. Edmond Says:

  Не със съгласен с мнението на ‘юристите’, с които се е консултирал доц. Щерев, че не било възможно и допустимо със закон да се опрощават задължения със задна дата. Това е правено преди, когато справедливостта го е изисквала. И сега го изисква, и сега трябва да се направи.

  Съгласен съм, че е идиотско от нас да се изисква да събираме какви ли не документи, за да доказваме, че не сме били в България еди-колко си дни в годината. Това държавната администрация много лесно може да си го установи сама, базата данни си е нейна. Изобщо да не се и опитват да споменават закона за закрила на личните данни, защото изобщо не виждам как ще пострадам, ако фактът, че не съм бил в България, да кажем през 2007 г., бъде копиран от компютъра на една служба в компютъра на друга.

  Аз живея в Нова Зеландия и тук данъчните власти правят нещо подобно за студентските заеми - понеже, който е пребивавал в НЗ над 183 дни в година, му опрощават лихвите по студентския заем за тази година. Данъчната администрация (която начислява лихвите и събира студентските заеми) само установява кой е бил в НЗ и служебно му опрощава лихвите. Защо подобна система да не може да работи и в България?

 28. atanas Says:

  За да не се изгуби предложението ми в лавината от постинги го повтарям тук. Другата или по-другата седмица предстои второ четене на поправката Шарков-Димитров в Комисията по здравеопазването. Тя трябва да изготви общ законопроект от няколкото приети на първо четене текста. Няма да е прецедент, ако някои текстове бъдат изменени, при положение, че редакцията отговаря на мотивите на оригиналния законопроект. Затова апелирам към д-р Щерев да направи следното в качеството си на зам-председател на КЗ:

  1. Да предложи и защити на обсъждането следните промени в поправката Шарков-Димитров:
  - чл 33 да се допълни така: “…български граждани, постоянно живеещи на територията на Република България”

  - текстът предложен от Шарков-Димитров придобива следната редакция :
  „§ 19з. (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, СЕ ОСВОБОЖДАВАТ от задължението за внасяне на тези вноски.

  (2) В случаите по ал. 1 лицата упражняват правата си като лично, по пощата, през интернет или чрез упълномощено лице подават декларация до Националната агенция за приходите.
  Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а”.

  (3) Вноските на лицата по ал 1. могат да бъдат възстановени. За целта лицата, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г подават декларация по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.

  2. Да покани на обсъждането, което е публично, представител на Съюз на Българите по Света “Бъдеще”, и да му бъде дадена думата за да изложи нашата позиция.

  Д-р Щерев, топката е във вашето поле.

 29. Tatiana Says:

  G-n Shterev,

  Blagodaria, che ste poeli iniciativata da diskutirate problemite za ZZO s bulgarite po cial sviat.
  Vsichki (jiveeshti v chujvina) se nadiavame, che nespravedlivoto otnoshenie kam nas shte bade otmeneno po zakonen pat, kakto beshe nalojeno, no edva li niako naistina viarva, che shte dojivee tova da se sluchi.

  Shte spodelia s Vas kak vsashnost raboti Bulgarskoto Zdraveopazvane za bulgarite v Bulgaria i za bulgarite v po sveta.
  Semeistvoto mi e 4-chlenno. Prez 2000 godina biahme zadaljeni (kakto vsichki ostanali) da se vkliuchim “dobrovolno” v sistemata i da izberem lichen lekar.
  Do 2003 godina jiviahme v Bulgaria, plashtahme si danacite za zdravno osiguriavane, no kogato se nalagashe da polzvame lekarski uslugi si plashtahme na CHASTNO, zashtoto specialnite kartoncheta za bezplatni uslugi se pazeha za “specialni hora” ili kraino nujdaeshti se (po precenka na lekaria), a nie vse ne popadahme v tazi kategoria. Tvardenieto Vi, che shtom sme izbrali lichen lekar, to znachi e plateno na lekaria da ni lekuva, NIKOGA ne e bilo validno v nashia sluchai.

  Prez 2003 godina emigrirahme v USA i ot togava cialoto mi semeistvo jivee postoianno tam. Patuvali sme do Bulgaria vednaj na 1-2 godini, kogato se nalaga da opraviame razbito imushtestvo ili da urejdame documenti, poradi “dinamichno” promeniashtite se zakoni v Bulgaria (kato ZZO i preregistraciata na kolite). Prestoiat ni nikoga ne e bil za poveche ot 1-2 sedmici i to samo na edin chlen ot semeistvoto.
  Naloji mi se vednaj da posetia lekar, no si platih 15lv. kato chastno lice.

  Dopuskate mnogo goliama greshka, kato tvardite, che zakonat e sazdaden, zashtoto mnogo bulgari jiveiat v chujbina, a polzvat evtinite sdravni uslugi v BG.
  NIKOI LEKAR NE DOPUSKASHE DA PREGLEJDA HORA, KOITO NE SA SI PLASHTALI ZDRAVNITE USIGUROVKI!!!
  Zdravnata kasa znaeshe mnogo dobre koi kolko vreme ne e plashtal zdravni osigurovki (nali vsichki imame EGN-ta). Lekarite razpolagaha sas spisaci i proveriavaha imeto ti, predi da reshat dali minavash po evtinata tarifa ili si plashtash kato chastno lice. Taka che ne mi govorete, che e imalo nachin da se polzva neshto nezakonno!
  Kakto veche spomenah, nie biahme v sistemata, plashtahme si osigurovkite i vapreki tova pak plashtahme kato chastni lica za pregledite pri specialist.
  Tezi deputati, koito tvardiat podobno neshto, triabva da nakazvat lekarite, koito sa go dopusnali, a ne tezi, koito sa se vazpolzvali (ako tova vaobshte e istina).

  Prez 2006 godina nie (kakto i povecheto bulgari po sveta) nauchihme za ZZO i se okazahme dlajnici na darjavata.
  Kakvo oznachava tova :
  - ZADALJITELNO plashtane na stari zadaljeni i to s lihvite, zashtoto zakonodatelite imaha nujda za naberat sredstva za postroiavaneto na novi i skapi sgradi i naznachat administracia za nashite lekari.
  - PRAVATA ni se svejdaha do tova, che mojehme da podadem molba za osvobojdavane za BADESHTI periodi, NO SLED IZPLASHTANE NA CIALATA DALJIMA SUMA ZA MINALI GODINI!
  Vse pak triabva da sme blagodarni, che tezi zadaljenia ne sa ot datata na rajdane….
  Az, kato savesten grajdani na Bulgaria i doveriavasht se na zakonite, vnesoh daljimite sumi i lihvi, no slujitelkata ot obshtinata ne mi pozvoli da napravia tova za decata, zashtoto se okaza, che niamah palnomoshtni ot tiah. Tezi iziskvania za palnomoshtni ne biaha citirani v zakona i me svariha nepodgotvena. Triabvashe da angajirame blizkite ni da vnesat neobhodimite dokumenti v posledstvie.
  - DRUGO PRAVO beshe, che ako ne sa polzvani uslugite za zdravnata kasa, tai kato sme bili izvan stranata, mojehme da predstavim dokument ot MVR, dokazvasht tova, i da ni se vazstanoviat pone polovinata ot sumata.
  Tova se okaza… “nevazmojna misia”. Tezi ot vas, koito ne sa vnasiali pari, goreshto vi prizovavam da NE go ravite! Bulgarskata administracia (osibeno Zdravna kasa) e kato Cherna dupka - posokata na poglashtane e samo navatre i nishto ne izliza obratno. Ah, da izliza samo cigarenia dim ot slujitelkite, pribirashti parite.
  Veche 2 gidini pregovariame, davahme kakvi li ne dokumenti, hodihme po kakvi li ne instancii, prasnahme ogromna suma pari za telefonni razgovori do BG, za da ni kajat, che niama da varnat nishto, zashtoto sme imali neblagorazumieto da izberem lichen lekar.

  Prez 2006 godina govorih s advokatka (slujitel v NOI) dali shte ni badat vazstanoveni sumite za lekarski uslugi i lekarstva ot Zdravnata kasa za tezi minali 5 godini, sled kato sme si platili za uslugite.
  Otgovorat beshe - “ami, da, no samo ako ste mianli po saotvetnata “klinichna pateka” (kakto e upomenato v zakona).
  Iasno e, che niama nachin da minem po tazi pateka s minala data.
  NAKRATKO - PRAVA SME IMALI DO 2000 GODINA. SLED TOVA IMAME SAMO ZADALJENIA!

  Mojem samo da se pitame dali deputatite predlojili zakona za ZZO ne sa bili klienti (minali ili potencialni) na Karlukovskata bolnitca.
  Chovek triabva da ima goliamo vaobrajenie, za da nakara bulgarite da se rediat na opashka v MVR, za da dokazvat, che ne jiveiat v Bulgaria, pri cialata shpionska sistema i dosieta…
  Osven tova ne im triabvashe podoben dokument, za da napraviat niakolko miliona bulgari dlajnici na darjavata za nula vreme. Znaeha s tochnost do mesec koga si plashtal osigurovki i koga - ne prez minalite godini.
  Nali vsichki imame EGN-ta. Zashto ne napraviat spravka v MVR po slujeben pat? Ima tolkova slujiteli po obshtinite, koito po cial den si klatiat krakata. Moje za raznoobrazie da svarshat malko rabota.

  V USA biahme nadplatili 2 dolara za taksi i ni gi varnaha v ramkite na edin mesec bez nikakvi uslojnenia ili molbi.
  V Bulgaria administraciata glatna poveche ot 2500lv za nishto i prez tezi 2 godini razpravii ne se i vijda niakakav kraen rezultat osven obidite i chuvstvoto za vina.

  G-n Shterev, opravete se parvo s bulgarite v Bulgaria, koito ne plashtat zastrahovki, a posle razdavaite zakoni za bulgarite v chujbina.
  V Bulgaria samo edno otvariane na ustata, za da mi kaje zabolekaria, che niamam problemi mi struva 50lv. V USA dva pati godishno polzvam bezplatno tazi usluga. Nadiavam se razbirate absurdnostta na polojenieto, v koeto ni postaviate.

  Ostanala mi e 5-6% viara, che neshto v Bulgaria moje da se promeni kam dobro.
  Vie imate vazmojnost da se zapishete v istoriata kato “poiner” v borbata za otmiana na nespravedlivo nalojenia zakon za ZZO. Ne propuskaite tozi shans, koito se sluchva vednaj v jivota.
  Stiga veche prazni prikazki.
  Zakonat e nespravedliv, narushava choveshkite prava i triabva da se otmeni, kakto i da se vazstanoviat izzetite sumi.
  Vseki chovek ima pravo na lekarska pomosht, nezavisimo kade po sveta se namira i e dlajen da si plati za uslugata. Tova niama nishto obshto s grajdanstvoto. Polzvash uslugata - plashtash. Ne polzvash - ne plashtash. Tolkova e prosto. Nadiavam se niama da minat oshte 5 godini v debati na tazi tema.

 30. borissova Says:

  Само кратко допълнение. Г-н Щерев, предполагам Ви става ясно, че българите в чужбина не приемаме глупави и плитки обяснения, с които “юристите” се опитват да ни омайват. Прекалено интелигентни хора сме, за да примем статуквото. Освен това, нямаме намерение да наведем главица и тихичко да се примирим докато поправките в този ултра дебатиран закон не отразят точно нашите искания (които случайно или не съвпадат с поне един милион международни и Европейски норми и спогодби) за възстановяване на справедливостта.

  За това нека бъде ясно, че замазване на очите не може да стане и с текущата поправка Шарков-Димитров!! Ако не се премахне напълно принципът на гражданство в чл. 33, то просто нищо качествено не е направено и ще продължим да лобираме и да сезираме различни институции и личности за антиевропейския дух на този член, който се оказва основен препъни камък, докато привеждането му в синхрон с основните свободи и стълбове на ЕС не стане факт. Или!! Докато НЗОК не започне да покрива българските граждани НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО им чрез предлагане на услугите си УЪРЛД-УАЙД (както предполага принципа на гражданство)!!! На това му казвам аз справедливост.

  Едно е ясно, г-н Щерев, следим Вас от комисията по здравеопазването от много близо и Ви наблюдаваме под лупа…всяко Ваше действие или бездействие бива регистрирано. Това не бива да приемате като заплаха, по-скоро като всевиждащото око на българина в чужбина, от което действията Ви не могат да се укрият. Отговорността Ви като народен представител го налага. Много съдби са въвлечени и просто няма как иначе. Надяваме се здравата логика да надделее преди второто четене и споменатите от Атанас допълнения, зад които стоят стотици хиляди българи и няколко Европейски директиви, да бъдат отразени подобаващо.

 31. Младежа Says:

  Г-н Щерев,

  Похвално е, че се опитвате да установите т. нар. обратна връзка с избирателите си и с граждани, чиито интереси се засягат пряко от продукцията Ви - законите, обсъждани, внасяни и гласувани от вас. Особено ми допадна вашата силна страна - здравния мениджмънт. Фина, интелектуална материя. Искрено се надявам обаче, че като вещ (според вас) мениджър, имате разбиране за управление на качеството. В него, обратната връзка, или измерването, бива последвана от корективно действие. В случая на ЗЗО, очакванията ми са, че ще подкрепите промените, предложени от г-н А. Чобанов.

  Учудва ме признанието Ви, че нямате мнение по набирането на здравнитв вноски, а се доверявате на други (цитат: “По отношение на здравното осигуряване в повечето случаи съм разчитал на експертните съвети и мнението на моите колеги, специализирани в тази сфера”). Липсата на мнение означава и лиспа на гражданска позиция. От друга страна, Вие се изхранвате от въплатяване на граждански позиции в текстове на закони. Не намирате ли противоречие в това? Аз лично намирам.

  Както много колеги написаха в коментарите си, нелогично и неморално е твърдението Ви, че т.нар. “прецедент” с опрощаването на старите вноски на българите в чужбина ще им създаде превилигировано отношение. Моето лично мнение, е че това Ваше твърдение си е чиста проба публична излагация.

  Ето и моят случай. През 1997 год. напуснах Б-я и прекрачих обратно границата й през 2003 година. След прибирането си установих, че аз и съпругата ми дължим по над 300 лв осигуровки (в момента цифрата е повече разбира се). Както споменавате, имало период през който сме могли да подадем документи в НАП за освобождаване от споменатите задължения, но не знаех за това, а и отново бях в чужбина през този период. Научих за това в началото на 2007 г. По-горе беше споменато, че сте гласували бюджет за предупредителни писма на длъжниците. А защо не предложихте и не гласувахте бюджет за уведомителни писма на същите тези длъжници, българи, живеещи в чужбина, че могат да се възползват от поправката и да отпишат задължението си?

  И между другото, бихте ли споделили какво направиха децата Ви с дълговете си към НЗОК/НАП?

  Като завършек ще подкрепя гореизказалите се колеги, че е безмислено да правите собствен законопроект, а е далеч по-ефективно да използувате настоящото обсъждане, за да поправите закона. И дръжте честотата (стискам Ви палци да изградите собствено мнение по здравното осигуряване).

 32. Анонимен Says:

  zdraveite!
  Az sam mnogo priatno iznenadna, 4e vie g-n Sterev,ste moze bi purviat bulgarski deputat ,koito namira smelost i sili da se podlozi dobrovolno na takuv otkrit dialog(monolog),pri polozenie 4e suznava sobstvenoto si nevezestvo.Tova e edna goljama kra4ka kum suzdavane na zennostna sistema v predelite na na6eto 39to narodno subranie.
  Predpolagam 4e i na vas trjabva da se pripomnjat njakoi ot zasulzeniata vi kato naroden predstavitel,sled kato glaven problem v suzdadenata situazia sa na6ite zadulzenia.Vie,g-n Sterev ste predstavitel na naroda,koito vi e izbral da za6titavate negovite interesi i prava.Vie,(deputatite)ste zadulzeni da glasuvate podhodja6ti i dobre obmisleni zakoni,koito da sa v polza na grazdanite na republika Bulgaria,za koeto tezi grazdani VI pla6tat vuznagrazdenie,koeto trjabva da bude zasluzeno s opredelen broj rabotni 4asove i razre6eni problemi.
  Ako ne ste sposobni da za6titavate poverenite vi ot naroda pravomo6tia,to vie nezakonno se vuzpolzvate ot privilegiata da se smjatate kvalifizirani vav vuvezdaneto i izpulnjavaneto na zakoni v predelite na Republika Bulgaria.
  Otvorete si o4ite i promenete gre6kite dopusnati dosega,ne pozvoljavaite edin tolkova jasen kazus da ne nameri svoeto razre6enie,za6toto ne ste namerili dostatz4no vreme da se zapoznaete sas zdravno-osiguritelnata sistema.Durzavate e dopusnala nedopustimo sramna gre6ka ,kojato trjabva po naj-vuzmozno burziat na4in da bude popravena,ako ne iskate da stanete za posme6i6te na vsi4ki Evropeiski Parlamenti.

 33. Мария Says:

  Всеки вижда че закона е погрешен но никoй не смее да го отмени понеже се страхува за собственото си място за което доста се е потил докато спечели изборите ….
  Правят се незаконно вземания на пари за което никoй няма да бъде воден под отговорност понеже е държавен служител и се бие в гърдите че е намерил начин да слага по нещо в държавната хазна (ако остане де)та дори и неправомерно вземане да е
  Аз не съм специалист но ..
  ..Защо не се търсят липсите от тия които са измислили тоя абсурд ?Това поне ще е по закон..Който греши сам си плаща и така следващите ще се стараят да не грешат а вие специалистите щe разпределяте правомерно иззети средства и щe спите с чиста съвест.
  Никoй не ме информира когато се записвах за домашен лекaр,че с това ставам длъжница ако напусна държавата…. и след месец непредвиденото се случи..
  Станах за смях…В живота си стотинка не съм дължала на някой а сега без вина виновна и се обяснявам тук като малко дете..
  Дано се намерят повече честни и добросъвестни хора в парламента които да имат смелостта да кажат на “краля че е гол” както в приказката…
  Ние никoй не използваме в България напротив…плащаме за децата си там
  и така по-малко са нередовните граждани…но кой ли го интересува и това …Кучето си лае ..

  Благодаря на всичи вас тук особено на Атанас че е взел при сърце всичко..

  Благодаря на Доц.Щерев че е поне смел да отвори тая страница да си излеем мъката ..
  и аз ще стискам палци с всички останали
  Бъдете здрави !!!

 34. Mihail Samnaliev Says:

  В потвърждение на вашето становище, проучвал съм системите на здравеопазване в няколко страни, но не съм бил свидетел на такъв абсурд - хора които не работят и не живеят в съответната страна да са задължени да плащат към здравеопазването. В държави със централно планиране на здравното осигуряване, се допринася само при доход, тоест като данък. Не съм чувал задължително осигуряване по гражданство (Отделно стои въпросът, дали в България да има една ЗК или да се разрешат частни, както в САЩ на принципа на пазарната икономика - и двете системи като че ли имат предимства и недостатъци).

  Също, не разбирам защо аз трябва да се освобождавам чрез молба. Отказвам да го направя защото не считам че е мое задължение. Не смятам че е и правно издържано.

  Благодаря за усилията които полагате.

 35. Diana H. Says:

  Много от нас – “изгнанници” в Чужди държави не можем да разчитаме за нищо на родината си – не мисля че има нужда от примери за това – не можем да разчитаме на нищо дори и когато сме в България – хубаво име нали – Знаете ли че най богатите държави се стремят да привличат хора а не просто инвестиции, че се стремят да осиновят хора и – да им създават повече от елементарни условия за живот, че се отнасят честно с тях – за да са удовлетворенни и щастливи за да работят с ентусиазъм пак за тях без значение дали са са нейни граждани или не – че хората са най голямото им богатство –
  Ха ами аз не желая да стъпя в собствената си държава прокудила ме с наглото си отношение, какво ми говорите да чета законите и – никой не уважава управниците – дори не знам кои са, те са изковали името си според постъпките си - никой не уважава държавата ни – а вие искате да чета законите – трябва да съм полудяла – нещо като не върви то умира само – замисляте ли се че децата ни умират от рак, хората ни се задъхват от изнервеност – омраза – бедност – равенство- липса на разбиране – липса на идеи – младите завършват образованието си с желанието да се махнат завинаги от България – България –
  Мудна, тежка система за управленние - институция и организация не осъзнаваща, оправдаваща дори и част от определението си за държава – да защитава гражданите си, територията си, границите си „ – всеки от нас иска да живее нормално, да работи, да е удовлетворен, да има възможността да се грижи за семейството си по най добрия начинр в нормална и Уважавана Държава – организирана по-най добрия начин – ЗЗО е просто част от цялата пародия на нашия тип “организация” – не се намери кой да го е грижа за човека Българин - и вие се нервирате за наглостта им - ами замислете се говорим за хора които не осъзнават живота както аз и вие, те са обучени в Култ за Равенство и Еднотипност - те живеят в друг свят, те не осъзнават какво е Честност или Откровенност какво значи Хора - да не говорим за Религия или нейните истински добродетели, може би аз и вие обичаме работата си семеиствата си и милеем да сме коректни, чисти в поведението си, но за съжаление не с всички е така- тези хора не са в състояние да го разберат – те просто не разбират – как да ви кажа по друг начин “тъпи са” ,”мудни са” или са може би “недорасли” - не са си на мястото - всички знаем че сме равни когато нямаме абсолютно нищо – даже и тогава не сме – Е искам да имам гражданска позиция но честно да ви кажа ми е досадно – “Глас в пустиня” – като че ли всеки българин трябва да преживее навън няколко години за да се осъзнае за какво говорим, и да израстне в начина на си на мислене – Ние сме си виновни и ключът за успеха е също в нас -
  Поздравлявам ви за усилията, няма да е лесна работа - Господ да е с вас Дами и Господа!

 36. Дама Says:

  Г-н Щерев,
  Във връзка на “екпертния” отговор и Вашият коментар имам следния въпрос:
  Как може една справедлива поправка да демонстрира привилегировано отношение? Поправката или е справедлива или не и това няма нищо общо с отношението.
  И що за привилегия е това, да плащаш двойно за здравна застраховка?!?
  Лично моето мнение е, че това си е чист грабеж, каквато и фразеология да използват законодателите и “експертите”.

  И един по-общ въпрос: Защо изобщо здравното застраховане в България трябва да е задължително? В страната, в която живея, работя и плащам здравна застраховка, това не е задължително. Който няма здравна застраховка плаща здравната услуга cash, а ако не може да си го позволи, отива в държавна клиника (очевидно субсидирана от държавата), където е значително по-евтино.
  И никой не се интересува къде живееш и плащаш ли застраховка, това е ЛИЧЕН ИЗБОР!

  Моето предложение е да се промени ЗЗО, като се премахне задължителността на здравното осигуряване, с което автоматично ще отпадне и проблемът с българите в чужбина.

 37. Nikolay Ivanov Says:

  След като де факто многократно признавате, че законодателят е допуснал грешка, то следва и той да намери начин да я отстрани. Не може неговият проблем да се превръща в проблем на гражданите i da prodaljava sas godini

 38. Bobi Froloshki Says:

  Utochnenie - napalno podkrepiam predlojeniata na g-n Chobanov i vsichki koito imat zadaljenia natrupani nepravomerno i t.n. Za tezi ot vas koito chetat “Dnevnik”, tam ne vednaj sa izlizali moi mnenia otnosno rabotata na zdravnata kasa (negativni estestveno), taka che ne sam niakoi koito vijda chernoto - bialo.
  Znam che g-n Chobanov e protiv, obache balgarite v chujbina triabva da napravim krachka napred i da predlojim kakvi dokumenti i po kakav nachin da se pratiat na kasata, za da se osvobodim ot zadaljeniata. Za da ne se troshat pari za patuvania i visene na opashki. I za da moje kasata da otsee normalnite hora ot tezi koito sa “zdravni turisti”. Vse pak ne mislia che horata koito sa plastali v chujda darjava tolkova godini iskate da vi priravniat s moshenici, koito iztochvat kasata.
  I taka chinovnika ste moje da se otchete zasto e nuliral zadaljeniata na daden chovek, a ne kakto sega - za 200-300 lv. na raka i niamash zadaljenia i niama nikakav kontrol.
  V kraina smetka normalnata darjava se gradi na edno normalno sasastestvuvane na grajdani i administracia, a ne samo da pluem che administraciata e kalpava. Horata koito rabotiat tam kakvo sa vinovni za tova, kato vsichko im se spuska ot gore. Obache i ako na men niakoi mi kaje che sam glupak i nekadarnik po forumite, i az niama da go obsluja, pak ako ste kolkoto si iska danaci da plasta. Nie pone vijdame kak rabotiat sistemite v drugi darjavi i triabva da ima tarpimost mejdu obiknovennite hora v koito vlizat i rabotestite v administraciata.

 39. atanas Says:

  Г-н Фролошки,
  Аз съм против да се доказва факта, че хората са се осигурявали в чужбина. Както обяснявам по-горе, това е невъзможна мисия за много хора, струва скъпо и може да изложи на риск граждани на чужда държава. Защото както за 200-300 лв подкуп тези чиновници ви “отписват” осигуровките, така за по-малко могат да продадат лични данни на недобронамерени лица.
  Предложението е съвсем конкренто: да се изпращат декларации, в които лицето заявява, че за периода 2000-2007 е пребивавало повече от 183 дни в годината извън страната. Това е достатъчно. Ако чиновниците искат да проверят, могат да го направят като поискат справка от МВР. За декларирани неверни данни санкцията е доста солена.
  Не разбирама за какви “здравни туристи” пишете. Без редовна здравна книжка никой не може да получи нито лев за лечение от държавата, това е ясно като бял ден. Обяснете ми как човек може да е редовен, ако е бил в чужбина и не е плащал здравни вноски? За да стане редовен, той трябва да си плати здравните вноски. Ако сте съгласен с нашите искания, моля, не припявате на манипулаторите, които размахват този мит за “здравния туризъм”, за да насъскват хората в България срещу емигрантите?

 40. Alis Says:

  Gn Shterev,
  Sledia ot izvestno vreme vuprosut za bulgarite v chtujbina i tehnite neplateni vnoski… Samata az jiveia v chtujbina, vuv Frantsia, i se pitam dali ako si platia zadujleniata kum durjavata, durjavata ot svoia strana shte mi vurne vnoskite, koito si plashtam tuk vuv Frantsia, kakto i vsichki razhodi, koito sum imala prez perioda, za koito dulja pari na Bulgaria? I kakvo shte stane ako vsichki bulgari, koito jiveiat v chtujbina poiskat sushtoto? Dokolkoto sum zaposnata s evropeiskoto zakonodalelstvo, evropeiskite grajdani ne mogat da imat dve zaduljitelni zdravni osigurovki. A puk ako stane taka, che da triabva da se lekuvame v druga evropeiska durjava, zdravnata kasa e dlujna da ni plati zdravnite griji po tarifite, koito sa nai-izgodni za patsienta, t.e. tarifite praktikuvani v “po-skupata” durjava… Ako vsichki bulgari poiskat tova, poneje e tiahno pravo, zdravnata kasa shte se vidi v golemi zatrudnenia, poneje, kakto znaem vsichki, zdravnite uslugi v Zapadna Evropa, da ne govorim za Amerika (USA i Canada), sa znachitelno po skupi ot tarifite, praktikuvani v Bulgaria. Kakvo shte stane togava?

 41. Божидаров Says:

  Господин Щерев незнам доколко вие можете да допринесете за решаването на проблема със ЗЗО но моля подложете на дискусия в комосията факта че държавата искате да вземе пари не само от българите в чужбина но по смисъла и на сега действащия закон и от безработните на територията на Република България!Незнам какъв лош пример ще дадете като опростите несъществуващи дългове но ако се стигне до открит дебат с целия български народ както загатвате и с розови очила не мога да видя на каква обществена подкрепа се надявате.Незнам изобщо как имате смелост да изисквате пари от безработни.Комисиите се създават за да могат повече хора да участват в решаването на сложни въпроси.Какъвто е например въпроса за набиране на средства и тяхното изразходване.Защо просто не си съберете парите от докторите които са мамили и получавали пари за несъществуващи услуги.Не е нужно човек да има специално образование за да реши един толкова елементарен въпрос.Значи личните доктори ще мамят пациенти и държава а някой друг ще плаща.Тепърва ще се търси и отговорност за безотговорното разхищение и от и в самата здравна каса.Тепърва ще се търси сметка за супер модерните и луксозни сгради построени от и за здравната каса.Моля дискутирайте много сериозно тези въпроси в комисията защото това е основата на проблема между здравната каса, парламента, докторите и потърпевшите така наречени” пациенти”-в смисъл българите в чужбина.Ние не ползваме услугите на Здравната каса.А дори ще ни искате и да плащаме лихви!И не на последно място да ви уведомя че няма държава която да сабира вноски от безработни.Надявам се да прочетете моя коментар и дори и да не отговорите то поне да вникнете в проблемите които засегнах за да може да ги коментирате с вашите колеги.Да неприятно е държавата да си признае че е създала недомислен закон и още по неприятно е че не е следяла как се изразходват парите на данакоплатците.Пожелавам ви късмет и се надявам че щте внесете зададените в този форум въпроси за разглеждане в комисията.

 42. Milanova Says:

  Uvajaemi doc. Atanas Shterev,
  Pozvolete, no ne moga da priema “otgovora na expertite” za sastojatelen, kadeto te tvardjat, che ako badat “oprosteni” “zadaljenijata” na balgarite joveeshti v chujbina sas zadna data shtjalo da se sazdade precedent i po tozi nachin istinskite polzvateli na Zdravnata kasa njamalo da plashtat vnoskite si, nadjavajki se da im badat oprosteni njakoy den. Tova prosto ne moje da se sluchi, tay kato kam nastojashtija moment, vse pak informacionnata sistema kam Kasata raboti i sashtestvuvat realni mehanizmi tezi hora da badat identificirani, da im badat poiskani vzemanijata, ili da badat izkljucheni ot Zdravnata kasa./Za sajalenie njama druga takava, i sashtestvuvashtata uprajnjava monopol…/ Sashtinata na otgovora mi e, che prez 2000 g., kogato startira proekta : 1) grajdanite ne bjaha zapoznati s nego; 2) njamashe informacionna sistema za “prosledjavaneto” na subektire v tozi proekt; i 3) njamashe mehanizam, chrez kojto da se prosledi kakvi tochno uslugi sa polzvali grajdanite, i kakvi uslugi sa izvarshili zdravnite rabotnici. Taj, che razlikata mejdu 2000 i 2007 e ogromna i NE MOJE DA SE PRAVI PARALEL MEJDU TJAH. Naj-malkoto ne e pochteno da se iziskvat parichni zadaljenija ot grajdanite, za uslugi, koito ne sa izvarsheni, te da badat uvedomeni, sa stanali dlajnici sas zadna data i pri tova da se “prehvarli” zdravnoosiguritelnata vnoska kam NOI. Tova se naricha REKET.

 43. Мариана Панталеева Says:

  Уважаеми Г-н Щерев,

  Внимателно прочетох всичко и мнението ми абсолютно съвпада с това на Г-н Димитър Иванов, не искам да се повтарям със същото, моля поставете се на хилядите българи които живеем и работим в чужбина. Нямаме никаква вина за грешките които са допуснали законодателите, така или иначе всеки път гласуваме с надеждата някой да разреши този голям проблем.

  Благодарим за възможноста да изразим мнението си.

 44. Milanova Says:

  Pochitaemi g-n Shterev,
  V Balgarija sistemno se narushava osnovnoto choveshko pravo: pravoto na trud. Obrashtam se kam vas v Denja na pravata na choveka. Osobeno po vreme na mandata na proslovutata ministarka Shuleva, kojato uspja da zabludi sveta/kojto projavi interes kam proekta i “Ot bezrabotica kam zaetost”/. Tova be edin FARS.Sezonno zaetite otnovo i otnovo zaemaha trayno mestata si v grupata na bezrabotnite, vmesto v grupata na trajno zaetite. Predlagashe se na visshisti s po dve visshi obrazovanija da metat gradskite parkove…NAISTINA, PRAVI SA PO-GORE PISHESHTITE: OT BEZRABOTNI NE MOJE DA SE IZISKVAT ZDRAVNI VNOSKI. Balgarija bi mogla da bade osadena v evropejski sad za tova.

 45. Krasi Says:

  molia da bada otregistrirana ot programata.
  Blagodaria vi predvaritelno!
  S Uvajenie
  Kr.S.

 46. vesko_profit Says:

  аз имам предложение.даваме на съд държавата в Страсбург.и да видим кои ще спечели държавата или 2 000 000 българи .ако се постави и точка за задължителното осигуряване като противоконституционно-правото да избираш (частно,даржавно или от джоба ти осигуряване) може даже и Даржавата да наплати обезщетения !!!!!!! просто никои не е подхванал все още тази тема.ако са умни нашите политици трябва да предвидят и този вариянт даржавата срещу 2 000 000 Българи ,и така да се подрони и “демокрацията “у нас !!!!!!

 47. Maya Says:

  Az imam po-prosto reshenie ot
  ‘…. промени в поправката Шарков-Димитров:
  - чл 33 да се допълни така: “…български граждани, постоянно живеещи на територията на Република България”’
  Ima/-she ponqtie ‘mestni fizicheski lica’ v danucnoto pravo koeto spokoino moje da se priloji i za zaduljitelnoto zdravno osigyrqvane, kakto e napraveno po sveta. Taka i bezrabotnite avtomatichno otpadat ot kruga na zaduljenite.

 48. atanas Says:

  До депутатите Мартин Димитров, Нено Димов, Ваньо Шарков, Атанас Щерев и Лъчезар Иванов

  Уважаеми Господа,
  С това писмо искаме да Ви благодарим за ангажимента и дейността Ви за решаване на проблема с дължимите здравни осигуровки от българските граждани, постоянно живеещи в чужбина.
  Вие чухте нашия протест и преценихте, че той е справедлив. Предложихте и защитихте конкретни законодателни текстове и успяхте да наложите това решение в Парламента.
  Важно е да се подчертае, че решението беше извоювано много трудно. Вие се сблъскахте със силна опозиция. Законопроектът беше отхвърлен от Комисията по здравеопазването и по чудо мина на първо четене в пленарна зала.
  Но по-важно е, че резултатът е налице и след три години протести българите в чужбина вече няма да бъдат притеснявани от държавата за дългове, който несправедливо им бяха вменявани.
  Пожелаваме Ви успешна и ефикасна работа в полза на всички български избиратели и данъкоплатци, където и да се намират по света.

  С уважение,

  http://www.podpiski.org/?u_s=0&u_a=191

 49. Stefka H. Says:

  Uvajaemi G-n Shterev,
  I az bih iskala da Vi blagodarja, che njakoj vse pak se opiptva da otvori diskusia po vyprosa. Syglasna sym s povecheto mnenia publikuvani do momenta. Imam samo njakolko komentara - da se slagat vsichki dlyjnici - bilo to na osigurovki, danyci ili lihvi - pod edin znamenatel e ne dopustimo i mnogo elementarno - bi bilo podobno ako imame edin i syshti zakon za choveka, kojto chupi obshtesvena sobstvenost i njakoj, kojto iznasilva ili ubiva. Tova sa vse kriminalni projavi, no obstojatestvata i tejesta na vinata se razglejdat po razlichen nachin.
  Az napylno podkrepjam stanovishteto, che e zadyljenie na dyrjavata da podsiguri vernostta na dannite polucheni ot lichnite lekari - az lichno otodoh pri moja Lichen Lekar i mu kazah, che napuskam dyrjavata (predi 5 godini). Dali toj me e izkljuchil ot spisyka, az ne moga da znam. Spored men trjabva da se napravi obstojna revizia na zdrvnata kasa i na lichnite lekari i listite, koito predstavjat. Ako njama kontrol - kakyvto bi trjabvalo da ima, te spokojno mogat da vzimat plashtania za pochinali lica ili dori ‘prizraci’! Pri vsichki polojenia, tova ne e problem na grajdanite kato men, koito ne jivejat v stranata. Losh zakon e po-dobre ot bez zakon, no ako znaem, che e losh zakon, togava njama izvinenie da ne se opitvame da naprvim po-dobyr.
  Priemam, che bi trjabvalo da e dokazuemo, che sme bili v dyrjavata po-malko ot opredelenite dni, no tazi infomacia veche ja ima v Bazata danni na MVR. Dyrjavata prie mnogojestvo zakoni po otnoshenie na elektronnata razmjana na danni, Elektronen registyr i t.n., tyjno e, che sistemite syshtestvuvat no nikoj ne gi izpolzva!!

  Az obicham Bylgaria i vse oshte si mislja, che edni den moga da se vyrna, no Bylgaria bi trjabvalo da ni ovicha syshto. Ako imame pravo da glasuvane, naj-vajnoto pravo v edna demokratichna sistema, togava imame pravoto da bydem tretirani spravedlivo.
  S uvajenie,

 50. alstefan Says:

  Dnes bjah v regionalnija mi NAP-Sofia,Podujane.Zapitah za nacin ,po
  koito se vrushtat platenite osigurovki ot lica ,bili v cuzbina
  2001-2005/mojat slucai/,kazaha mi “NJAMAME NAREZDANIJA ZA
  PROCEDURATA,NO VIE MOZETE DA SI PODADETE MOLBA”.az im kazah ,che
  vseki si pravi kakvoto iska v tazi durzava,zastoto i
  administracijata e takava.

 51. mariana dundarova Says:

  Uvajaemi D-r Shterev,da6teria mi ot 8 godini jivee i e omajena v Republika Kipar.Osiguriava se zdravno i sizialno tam.Prez zimnite mesezi idva v Balgaria na gosti v Rodinata si za okolo 2 meseza.Pritejava Evropeiska zdravnoosiguritelna karta,koiato e validna vav vsichki strani,chlenki na EC.Kogato e tuk nosi iziskuemite dokumenti ,osven kartata,koito udostoveriavat,che tia se osiguriava tam,koeto i dava pravo na polzvane na medizinsko obsujvane tuk.vapreki tova,az ia osiguriavam i tuk-izvan tova,che se osiguriava i v Kipar.Predi 3 dni vleznah v saita na NAP i s neudovolstvie otkrih,che tia se vodi kato zdravno neosigurena-ot liatoto na minalata godina.Tova samo po sebe si predstavliava bezhaberie,nezainteresovanost i nima da sbarkam ,ako kaja -lipsa na zakonnost v administraziata.Sega 6te triabva da ticham otnovo ,kakto minali godini,po poddeleniata na NAP,za da dokazvam ochevidnoto i dokumentiranoto.Minalata godina ,tova mi struva6e 2 meseza zagubeno vreme i 200 leva.Ako namerite vreme,molia -otgovorete mi?!

 52. Атанас Щерев Says:

  Уважаема г-жо Дундарова,
  Какво да Ви отговоря? Тези хора, които управляваха досега, а и сега нямат понятие от организиране на здравно - осигурителната система. Само лъжи и измами и приказки колко нови болници са открити и ремонтирани. Как е възможно нещо да бъде стабилно, когато е основано на лъжа?
  Цялата система трябва да се промени, а не на парче. Първо трябва да е ясно какво може да получи като здравна помощ един гражданин и здравноосигурен срещу солидарно събраните вноски у нас. Сега това не е ясно. След това трябва да стане ясно един здравноосигурен човек колко трябва да доплати или каква допълнителна доброволна здравноосигурителна вноска трябва да направи. Сега това не е ясно. И трето, трябва да стане ясно какви отношения ще има нашата НЗОК с осигурителните системи на другите страни от ЕС. И това не е ясно сега! Когато тези неща станат ясни, тогава ще мога да Ви отговоря или въобще някой да отговори на Вашия въпрос.
  Моето скромно мнение е, че това с което трябва да се започне е да се даде власт на изборите на хора, които поне малко от малко са доказали, че разбират какво трябва да се направи и това според мен не са хората от Тройната коалиция.
  Съжалявам, че Ви отговарям по този начин, но какво да Ви посъветвам като знам, че ще трябва да минете по пътя, който от опит знаете. Нали знаете защо в една страна не се прави работеща информационна система? Нали знаетe, че от ЕС непрекъснато ни напомнят, че нашите чиновници нямат административен капацитет? Ако имаха такъв, Вие просто трябва да им напишете един E-mail и те веднага и подробно да Ви обяснят какво са направили за Вас и Вашето семейство. България не е Европа и Вашият случай показва ясно това.
  Това което бих направил, ако съм на Ваше място е следното:
  1/ На предстоящите парламентарни избори няма да гласувам за партиите от тройната коалиция;
  2/ Ще напиша за моя случай до НАП и ще искам разяснение и решение на моя случай ,без да им плащам и без да им ходя на крака в учреждението;
  3/Ще напиша писмо до Омбудсмана на републиката , като искам съдействие;
  4/ Ще напиша писмо до депутата от моя избирателен район за съдействие;
  5/ Ще напиша писмо до медии и ги призова за съдействие;
  6/ Ще се свържа с хора, които са писали по този въпрос /здравни осигуровки/и ще се опитам заедно с тях да окажа натиск върху съответните институции.
  С поведението, което Ви препоръчвам ще си помогнете на себе си и на много други граждани, които имат Вашите проблеми и така поне малко ще заприличаме на европейска държава.

 53. Боби Says:

  1.Нарушава се конституцията (Не работя,нямам доходи и не желая да ползвам сбърканата система!)
  2.Прекъснати права!?-Дължиш пари,нямаш право да ползваш здравните услуги безплатно(не че ако си редовен можеш),плащаш си от джоба за лечение.А ако си платя дължимите вноски(това няма да стане),ще ми върнат ли похарчените пари за лечение?
  3.Взима се за пример някоя държава като Германия или Швеция и се прилага тения опит!!!
  4.Депутатите заминават на село в безсрочна ваканция:)))

 54. Maya D/ Says:

  Zdraveite G-n Shterev,

  Ako imate vreme bihte li mi otgovorili na slednia vapros. Sled 19 godini prebivavane izvan stranata (as sam s dvoino grajdanstvo) se zavarnah okonchatelno v BG. Ot NAP sled kato podadoh deklaracia i udostoverenie ot MVR che sam bila izvan stranata mi “istriha” vsichko koeto dalja do Dekemvri 2007 godina. Sled tova ot January 2008 do June 2009 (az se pribrah v BG v kraia na June 2009) mi kazvat che triabva da si platia vnoskite za tozi period. Citirat mi niakakav zakon koito izleznal prez 2007 godina- ne znam za kakvo stava duma. Obadih se v NOI i ot tam mi kazaha che NAP bi triabvalo da “iztrie” vsichko stom ne sam bila tuka i sam bila osigurena v druga darjava. Kak da postapia - kakvo da prava za da mi iztriat tezi godina i polivna vnoski koito ne bi triabvalo da dalja. Mersi

 55. edna ot mnogoto Says:

  Sled vsicgko koeto kazvate gospodine Cherev, me e sram che tova stava v BG, golqm sram ,chudite se tam v pravitelstvoto ot kade poveche da smuchite pari???’
  NECHASTNIZI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!