В публикацията си от 1 декември по въпроса за здравното осигуряване на българите в чужбина аз поех ангажимент заедно с моите експертни съветници да подготвя законопроект за изменение и допълнение на ЗЗО, който да е съобразен с исканията и аргументите на сънародниците ни зад граница. Сега, след края на работния ден, искам да информирам заинтересованите, че законопроектът за допълнение и изменение на ЗЗО вече е факт и днес беше внесен в деловодството на Народното събрание (можете да прочете текста на документа по-долу). В последните дни проведох разговори с моите колеги народни представители и искам да ви съобщя, че предложените промени бяха подкрепени от всички 14 членове на парламентарната група на Българска нова демокрация. В действителност това предложение се явява първият внесен законопроект на новосъздадената ни група. Предполагам, че то ще получи подкрепата и на други народни представители, защото поправя една грешка заложена в Закона още през 1999 г. и отразява справедливите и основателни искания на българските граждани в чужбина. Притесненията ми са свързани с това, че определени положения в законопроекта най-вероятно няма да бъдат одобрени от Министерство на финансите и тяхното становище ще бъде против него. При това положение управляващото мнозинство вероятно ще гласува против предложените промени. От тук нататък съдбата на законопроекта е в ръцете на българските народни представители. Лично аз ще продължа разговорите в Парламента, аргументиращи нуждата от приемане на промените, но съветът ми към общността на гражданите зад граница да продължи да бъде активна и да потърси контакт с народните представители от всички парламентарни групи, пред които да изложи своите искания. Смятам, че само чрез един активен и равнопоставеният диалог между управляващите (политиците) и гражданско общество ще изградим едно наистина отворено управление, което ще позволи на България да потвърди полагащото й място в европейското демократично семейство. (по тази тема можете да прочетете моята следваща статия в блога).

Можете да прочете текста на законопроекта по-долу или да го изтеглите от прикачения файл. (zid_zzo_bg_v_chujbina1.doc)

 

————————————————————————————— 

       ДО
       Г-Н ГЕОРГИ ПИРИНСКИ
       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
       40-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 На основание чл. 87, ал.1 от Конституцията на Република България внасям законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с мотиви към него.
 Моля законопроектът да бъде представен за разглеждане и приемане съгласно установения ред.       

София, 6 Декември 2007 г.   

      
       Народни представители:

………………………………………………….

………………………………………………….

—————————————————————————————-

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

 

З  А  К  О  Н
за
изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване

(Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.70 от 19 Юни 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.62 от 9 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.65 от 20 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., доп. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., доп. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.107 от 15 Ноември 2002г., доп. ДВ. бр.112 от 29 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.120 от 29 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., доп. ДВ. бр.50 от 30 Май 2003г., изм. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2004г., доп. ДВ. бр.38 от 11 Май 2004г., изм. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.76 от 20 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2007г.)

§ 1. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
а) т. 1 се изменя така:
„т. 1. всички български граждани, които постоянно живеят на територията на Република България;”
б) т. 2 се отменя;
в) т.3, 4 и 5 стават съответно т. 2, 3, и 4.

§ 2. В чл. 34, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) т. 1 изразът „всички български граждани” се заменя със „българските граждани, които постоянно живеят на територията на Република България”;
б) в т. 2 изразът „по чл. 33, т. 3” се заменя с „по чл. 33, т. 2”;
в) в т. 3 изразът „по чл. 33, т. 4” се заменя с „по чл. 33, т. 3”;
г) в т. 4 изразът „по чл. 33, т. 5” се заменя с „по чл. 33, т. 4”.

§ 3. В чл. 34, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
 а) в т. 2 изразът „по чл. 33, т. 4” се заменя с „по чл. 33, т. 3”;
 б) в т. 3 изразът „по чл. 33, т. 5” се заменя с „по чл. 33, т. 4”. 

§ 4. Чл. 40 а се изменя така:
„Чл. 40а (1)  Българските граждани, които не живеят постоянно на територията на Република България, могат да придобият или да въстановят здравноосигурителните си права на лицата след завръщането им в страната след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски, определени по реда на чл. 29, ал. 3 върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към момента на внасянето на вноските.
(2) Сумите по ал. 1 се внасят по реда на чл. 41 .
(3) До възстановяване на осигурителните права лицата по ал. 1 заплащат стойността на оказаната им в страната медицинска помощ на изпълнителите.”

§ 5. В преходни и заключителни разпоредби § 19 в се изменя така:
„§ 19 в (1) Българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. и дължат здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето, през което са били в чужбина, се освобождават от задължението за внасяне на тези вноски.
(2) В случаите по ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице подават декларация до Националната агенция за приходите.
(3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват по реда на чл. 40а.”
(4) Сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат възстановени по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.”

      Народни представители:

………………………………………………….

………………………………………………….

—————————————————————————————-

МОТИВИ
към
 Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за здравното осигуряване

При създаването на Закона за здравното осигуряване 1999г., законодателят е заложил принципът на задължително здравно осигуряване да подлежат всички български граждани, независимо къде живеят. Тази практика не е честа в страните от Европейския съюз. В по-голямата част от страните-членки здравното осигуряване е обвързано не с гражданството, а с продължителното местоживеене или икономическата заетост (т.е. къде работи лицето). С разширяването на Европейския съюз и засилващата се миграция на гражданите в рамките на съюза, голяма част български граждани живеят продължително време извън страната и съответно плащат данъци и се осигуровки в страните, където живеят и работят постоянно. При тези обстоятелства те са задължени паралелно да се осигуряват здравно и в България, въпреки че не живеят в страната и не ползват здравноосигурителната система.
В първите години на съществуването на здравноосигурителната система този проблем не можеше да бъде отчетен, тъй като НЗОК и НОИ нямаха информационна система по отношение на здравото осигуряване и това не позволяваше да бъдат обхванати здравно неосигурените лица и съответно „длъжници” на държавата. Когато през 2003г. започнаха да работят модули на информационната система на НЗОК, се откроиха основните групи длъжници към системата. Една голяма група се оказа, че са именно българите, живеещи постоянно извън България и НОИ предприе действия по санкционирането на длъжниците от тази група, което логично доведе до тяхното недоволство. През периода 2004г. – 2006г. бяха направени многократно промени в Закона за здравното осигуряване в посока освобождаване на българите, живеещи в чужбина, от здравноосигурителните им задължения. Това става, обаче, по сложен административен ред, отнемащ време и средства, тези променени само палиативно и временно решават проблема. 
Предложените в законопроекта промени решават генерално проблема, като променят философията на закона и заменят принципа на обвързване на задължителното здравно осигуряване с постоянното местоживеене, вместо с гражданството. Такива са и препоръките на Регламент 1408/71 и новия 883/2204 на ЕС касаещи взаимопризнаването на осигурителните системи в рамките на Европейския съюз и такива препоръки бяха отправени към страната ни от консултантите по туининг-проекта „Свободно движение на хора”. 

       Народни представители:

………………………………………………….

………………………………………………….

32 Коментара за “Предложението ми за законопроект за изменение и допълнение на ЗЗО”

 1. Irina Says:

  Bravo za barzata reakcia, sega shte vidim kakav e efektat i dali vaobshte shte bade prieto ot ostanalite deputati

 2. atanas Says:

  Много добро предложение. Споделям, обаче, опасенията на д-р Щерев, че то може да бъде отхвърлено от мнозинството.

 3. Dimitre Kolev Says:

  I az sam saglasen s Atanas, obache, sam saglasen i s d-r Shterev, che zavisi mnogo i ot nahsata aktivnost sega. Mnozinstvoto moje da othvarli tova razumno (a i napalno spravedlivo spored men) predlojenie za zakonoproekt, ako nie zasegnatite ot ZZO ponastoyashtem ne pokajem aktivno poziciata si na bg MPs ot drugite grupi.

 4. ХОХО Says:

  Тва беше много комсомолски призив

 5. atanas Says:

  Ето една чернова, която ще изгладим и ще разпространим от името на СБС Бъдеще. Жалко все пак, че д-р Щерев не прояви разбиране когато беше така да се каже “на власт”, председател на Комисията по здравеопазване и член на партия с пълно парламентарно мнозинство. Ако проблемът беше решен още тогава нямаше да се стигне и до необходимостта да се връщат пари, нещо против което Министерството на финансите ще се опъне като магаре на мост. Да не забравяме, че заплашителните писма за отнемане на имущество, бяха пратени в края на 2005 г, а поправката Адемов беше през март 2005. Имаме данни, че именно след тези писма много хора предпочетоха да внесат сумата, а на много емигранти родителите им са го направили по своя инициатива, за да не ги притесняват.

  Апел за окончателно решаване на проблема със здравните осигуровки на българите в чужбина

  Другата седмица в Комисията по здравеопазване на Народното Събрание ще се гледа на второ четене законопроект, който дава възможност на българите в чужбина да се освободят от дължими здравни вноски за периода от 2000 до края на 2007 г. Законопроектът, внесен от депутатите Ваньо Шарков и Мартин Димитров от СДС първоначално беше отхвърлен от Комисията, но успя да мине на първо четене с прегласуване.

  За съжаление, приемането на този текст не носи окончателно решение. Освен това има реална опасност от създаване на бюрократични препятствия, които да обезмислят буквата на закона, тъй като процедурата за освобождаване не е ясно разписана от законодателя.

  Нужно е да се отстрани причината за натрупване на дълговете в бъдещи периоди и да се предложи ясна и лесна процедура за освобождаване от миналите задължения. Необходимо е също да бъдат компенсирани лицата, заплатили здравни вноски под заплаха от конфискация на имущество.

  Това може да бъде направено частично чрез корекции в законопроекта Шарков-Димитров преди второ гласуване, но са необходими по-съществени промени, които са формулирани в нов законопроект предложен от Атанас Щерев и група народни представители.

  Призоваваме българите по света, всички организации и асоциации на българи зад граница да окажат граждански натиск, като изпратят настоящия апел до всички парламентарни групи, до парламентарно представените политически партии, до българските евродепутати и до българското правителство.

  ***
  Уважаеми Дами и Господа български Парламентаристи, Министри и представители на политически партии,

  Апелираме да подкрепете законодателните поправки предложени от депутатите Ваньо Шарков и Мартин Димитров, и от Атанас Щерев за решаване на проблема със здравноосигурителните дългове на българите в чужбина.

  Вашата подкрепа ще конкретизира ангажиментите и обещанията на политическите формации, които представлявате, ангажименти, поети пред българите в чужбина през последните три години :

  - от ДСБ, която декларира през март 2005 , че осигуряването трябва да е на принципа на местожителството;
  - от БСП, която на 24 май 2005 разпространи писмо подписано от Емилия Масларова с обещания до българите в чужбина да реши проблема със здравните вноски ако дойде на власт;
  - от управляващата коалиция, която обяви в програмата си приета през юни 2005: “справедливо решаване на проблема с неплатените здравни вноски на гражданите”;
  - от БНС в лицето на Красимир Каракачанов от ВМРО, който през декември 2005 пое ангажимент да повдигне въпроса в Народното Събрание;
  - от ДПС, чийто депутат Хасан Адемов поръча през март 2007 експертна оценка на действащия закон и нееднократно е напомнял в пленарна зала, че проблемът се нуждае от решение;
  - от СДС, която декларира подкрепа за протеста на българите в чужбина предвиден за 20 май 2007 и конкретизира подкрепата си в законопроекта Шарков-Димитров;
  - от премиера Станишев, който на 21 май 2007 обяви по повод на протеста на българите в чужбина в деня на европейските избори, че “Министерството на здравеопазването много внимателно разглежда случая и работи за удовлетворително решение”.
  - от НДСВ, чийто евродепутат Биляна Раева се ангажира писмено през ноември 2007 да обсъди с парламентарната група исканията на българите в чужбина.

  С вашата подкрепа не само може да бъде решен един законодателен абсурд, но и да бъде коригирано несправедливото отношение на държавата към сънародниците ни в чужбина, които са най-големият инвеститор в страната. В условията на демографски срив и дефицит на работна ръка е национално безотговорно да се отблъскват и обезродяват над един милион български граждани. Именно до това води отказът да бъде променен сгрешеният закон за здравното осигуряване и абсурдните му последствия, водещи до заплахи за конфискация на имущество, отнемане на паспорти на границата и други репресии срещу обявените за длъжници наши съгражани.

  Апелираме към Вашето благоразумие и разбиране и разчитаме на бързо законодателно решение.

  ***

  Приложение:

  Проблемът със здравните дългове на живеещите извън България е породен от законодателна грешка и днес това се признава от партиите, управлявали при създаването на Закона за здравното осигуряване през 1998 и от много настоящи народни представители. Здравното осигуряване в България, противно на европейската и световната практика е обвързано с гражданството. Правилно е то да бъде обвързано с дейността или с местожителството на лицата.

  Българите по света протестират от три години против несправедливия принцип на осигуряването по гражданство, но нито предишното парламентарно мнозинство, нито настоящата коалиция проявиха политическа воля да въведат принципа на местожителството, който съответства на европейския Регламент 1408/71. Не се сбъднаха нито предизборните обещания на БСП, нито обещаното от коалицията “справедливо решаване на въпроса с неплатените здравни вноски на гражданите”. Празна дума остана и обещанието на премиерът Станишев от 20 май, когато българските граждани излязоха от Токио до Вашингтон да протестират против този здравноосигурителен рекет.

  Проблемът е известен и на европейските структури, които са приели за разглеждане петиция, депозирана от български граждани в първия работен ден на 2007 г. Тъй като българските евродепутати отказаха да се ангажират с конкретни действия, българите от Европа се обърнаха към евродепутатите в страните където живеят. Европейската Комисия вече е сезирана с писмено запитване от европейския депутат Джоузеф Мускат от Малта. Очакват се и други интервенции ако проблемът не бъде решен до края на годината.

  Линкове и референции …

 6. borissova Says:

  Първо, поздравления за внесения законопроект, г-н Щерев, който ясно показва опит за вслушване в гласа народен, на който Вие сте представител. Това е много насърчително. Мога да кажа, че отразява исканията на ощетените от грешката българи към 65-70%.

  При все това обаче не мога да не отбележа това упорито и необяснимо за логичния разум патологично желание за усложняване вместо за опростяване и облекчаване на административното обслужване на гражданина както е ако не по цял свят то поне из цяла Европа, на която уж сме тръгнали да подражаваме. Бюрокрация в Европа има и то голяма, но точно в обслужването на гражданите със сърце на ръка казвам, че няма (за тези, които са поне средно грамотни). Опит от първа ръка в Англия, Белгия, Германия, Финландия и Малта.

  Ето проблемните параграфи:

  „§ 19 в
  (2) В случаите по ал. 1 лицата лично или чрез упълномощено лице подават декларация до Националната агенция за приходите.

  Г-н Щерев, кой в днешно време в днешна Европа ходи лично да си губи от времето за работа за подобни неща? Кой работодател ще разбере такова изискване?

  Другият по-практичен проблем е: аз лично нямам такова упълномощено лице. Цялото ми семейство включително и родата (до втори братовчеди, лели и вуйчовци) не са в България. Е да, бабите ми на по 75 год. са, но как ги виждате полуслепи, едвам ходейки с бастуни и пейсмейкъри, да ръгнат из градищата и да попълват и подават документи-едната едвам говори български??!!?? Осъзнавате ли абсурдността на ситуацията, в която ме поставяте?? И не само мен! Мога да Ви кажа, единственият случай, в който бих се съгласила с този параграф: когато държавата ми поеме разноските по неплатения отпуск и двупосочният билет. Само тогава Вашето предложение в този член има някаква субстанция. Нямате право да създавате такива чудовищни усложнения и разходи на гражданина, който само е изпълнявал закона, за да стигне до това положение. Има много алтернативи на личното подаване на документи. Атанас вече няколко пъти ги изброява. Личното в 21 в просто звучи като изикване от времето на инквизицията.

  „Чл. 40а (1) Българските граждани, които не живеят постоянно на територията на Република България, могат да придобият или да въстановят здравноосигурителните си права на лицата след завръщането им в страната след изтичане на 6 последователни месеца, през които лицето е осигурявано по реда на чл. 40 или след еднократно заплащане на сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски,…

  И в този параграф има една разумна доза алогичност. Първо, покажете ми страна, в която това се практикува и второ, Вие предлагате в разстояние на 6 мес. моите вноски да са абсолютно безсмислени, тъй като те не ми дават правата, за които всъщност плащам!! Да не говорим за внасянето на 12 вноски на куп! Отново алогизми. Моля Ви покажете ми от къде взимате тези Ваши вдъхновения! Ако не са Ваши, тогава моля Ви, мотивирайте се защо ги утвърждавате, а не променяте!!!!!!! Защо ако аз законно съм била извън страната, при законното си завръщане трябва да платя един куп пари (това не са 5 лв!), сякаш да заслужа включването си в тази грандиозна система???? Аз съм склонна да приема целия този член като чиста проба пладнешки обир (ама законен!), т.е. ако не 12 (дай Боже такъв удар!), то поне 6 мес. държавата е на далавера, а потребителят на здравни услуги да пие една чаша студена вода!

  (4) Сумите за платени здравноосигурителни вноски за своя сметка на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. - 31 декември 2007 г. за времето, през което са били в чужбина, могат да бъдат възстановени по ред, определен с инструкция, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, съгласувана с директора на Националната здравноосигурителна каса.”

  Последното изречение в този параграф е истински шедьовър!! Произведение на изтънчени бюрократични умения и изискана сатенена пелена, която да покрие всякакви възможни критерии за прозрачност и отговорност пред закона!! Как е възможно за нещо толкова конкретно да се въвежда толкова неясна и напъно неопределена процедура!!!!??? Как изобщо може да съществува такава формулировка на процедура!!!??? Спекулация, корупция, пълна липса на обективни критерии е това, което тя постила пред напатилия се потребител! Трансперенси Интернешънъл биха открито ни завидяли за такива (не)формулировъчни способности!!

  Г-н Щерев, Вие можете и по-добре. Половинчати работи са срам за майстора. Ако Ви е страх, това вече е друг въпрос, но ми се струва, че това би било подценяване.

  Очакваме да промените завоалиращите и открито рекетиращи параграфи по-горе във Вашето иначе стойностно продложение.

 7. V. Andreev Says:

  Izvinete za latinicata…

  G-zha Borissova,

  Chl. 40a spored men ima za cel da ogranichi “zdravnia turizym”. V tazi vryzka az napylno go podkrepiam.
  Moiat lichen opit sys zdravnoto osiguriavane v Germania pokazva, che takava praktika v Evropa ima, pone shto se otnasia za zybolechenieto: vseki novozastrahovan triabva da si plashta zybolechenieto prez pyrvite 6 meseca, osven ako ne predstavi (na zastrahovatelia, pismeno, po poshtata) dokumenti, che e bil zdravnoosiguren pri drug zastrahovatel.

  Shto se otnasia do lichnoto podavane na deklaracii, naistina mi se struva vyzmozhno te da se priemat i po poshtata (obiknovenata, ne elektronnata).

 8. Stefan Angelov Says:

  Bez da pretendiram che razbiram ot zakoni i zakonodatelstvo poslednata popravka zvuchi spravedlivo.Vreme beshe da se korigira greshka dopusnata v minaloto.

 9. Yana Says:

  Blagodaria na g-n Atanas Chobanov,che 3-ta godina me yvedomiava za ZZO.
  Predlojenieto na g-n Shterev, mi zvychi ne v polza za nas, protestirashtite balgari ot godini s/y tazi nespravedlivost,
  a kato NOVA iziava na NOVAta im partia,tarseshta podkrepa..!?
  Inache zashto 3 godini ne se razreshi ot samiia nego i blizjni tozi vapros!?Vse pak e neshto,”po-dobre kasno ot kolkoto NIKOGA”…;))))
  Jelaia yspex na kampaniiata ,shte sledia i podarjam ot USA spravedlivostta da pobedi,inache mnogo kakto men,prosto niama da si se zavarnem v Rodinata…..

 10. Атанас Цанов Says:

  Аз също подкрепям този законопроект. По-добре късно отколкото нигока. Аз навремето си ги платих застраховките и съм ги прежалил, но има много българи които ще се зарадват ако това се приеме в парламента.
  поздрави и на Атанас от Бъдеще за упоритата работа по агитацията в чужбина и в България, съдилища и институции.
  стискам палци.

 11. Божидаров Says:

  Господин Щерев надявам се депутатите също така да успеят да вникнат в проблема както вие успяхте!Като защитавате проектозакона си наблегнете и на срамния факт че сега дори и от безработните се искат пари за Здравно осигуряване.В крайна сметка ние не се борим срещу онази част на закона която ни засяга а както Господин Чобанов е формулирал нашите искания ние възразяваме срещу закона като цяло.Ще ви стискам палци и се надявам разума на народните представители и този път да надделее както това стана през зимата на 1997 за кето целия български народ тогава им беше благодарен.Бог да ви благослови

 12. Rumen Says:

  Izvinyavam se za latinicata!
  Blagodarya na g-n Tchobanov za informaciyata i za dylgogodishnata samootverzhena bezkoristna dejnost!
  Blagodarya ji na g-n Shterev, che nameri sili i grazhdanska doblest da korigira stanovishteto si po tozi skandalen zakonodatelen kazus! Dano usyrdieto mu ne e samo s politicheski podtekst! Makar, che v izvestna stepen i granici i tova e dopustimo!
  V syshtoto vreme apeliram vsichki deputati oshte vednazh da hvyrlyat pogled na nashite iskaniya taka dobre izlozheni v sajtovete na Budeshte i otstoyavani v mnogo diskusii ot Atanas tchobanov i drugi kolegi po borba.
  Da ne zabravyame syshto taka absurda sys zdravnoto osiguryavane na bezrabotnite! Nadyavam se zakonodatelya da oblekchi maksimalno procedurite po otnoshenie na bulgarite v chuzhbina! A syshto taka - na tezi chuzhdenci, koito izbirat Bulgaria za svoya vtora Rodina! Humanniyat podhod na edna dyrzhava po tezi vyprosi e naj-yarkiyat beleg za prinadlezhnostta ji kym semejstvoto na civilizovanite obshtestva! A v syshtoto vreme vsyako obshtestvo mozhe da izvleche opredeleni polzi ot vpryaganeto na po- golyam choveshki resurs.
  Zhelaya naj-nakraya usiliyata da se uvenchayat s uspeh! Ot tova shte specheli Bulgaria.

 13. Elizabet Ivanova Says:

  Pozdravelnia za Dr.Shterev i nai -veche za Gospodin Chobanov, makar che e malko stranno da se borim za tova da badem balgari, mislia che koiato i da e partia koaito misli za nas veche pecheli blagodarnostta ni.
  Predpolagam che ne stava vapros samo za 600 ili 800 €, stava vapros za prava, ako badeiki balgari gi niamame v sobsvenata si strana kade togava mojem da gi iziskvame…..

  Opredeleno novia tekst e dobar i razbirame che niama da e lesno priemaneto mu, no ne zabraviate, che mnojenstovoto mojem prosto da platim i na osnovata na tova plashtane da poiskame novo grajdanstvo….Zashtoto goliama chast plashtame ot 15 godini zdravni osigurovki v drugi dargavi , no prodaljavame da sme balgari….
  Blagodaria vi Gospodin Shterev, Blagodaria vi Gospodin Chobanov

 14. todor todorov Says:

  vsichko e izpipano dobre no mislia che reketiorskoto kravopieshto mnozinstvo blagpodarenie na koeto
  mnogo bulgari se okazahme na kraia na sveta za da mojem da jiveem normalno niama da go prieme.
  Vuzhishtavam se ot nervite i turpenieto na vsichki koito se boriat
  podkrepiam 100 % proekta

 15. Balgarski Tschass » News Says:

  […] http://www.atanas-shterev.com/?p=78 […]

 16. Lydia Says:

  Подкрепям измененията предложени от г-н Щерев, както и благодаря на г-н Чобанов за безкористната му дейност по информирането на българите в чужбина и организирането срещу несправедливия ЗЗО. Надявам се народните представители да направят необходимите промени в закона.

  Но също съм съгласна с последната точка на г-ца Борисова относно връщането на застраховки на тези, които са платили- прекалено много условия за реда по това, имаше само заплахи и лихви, когато плащахме миналите задължения за здравно осигуряване.
  Е, аз също платих една част от тези задължения- за около 3 години, след което се отказах от правата си писмено и доказах неприсъствието си в България с печатите в паспорта.

  Но имам е въпрос- известно ли е на г-н Щерев че от тази година при връщане в България не се слагат печати в паспорта? Как ще можем тогава да доказваме че не сме били в България за минал период, според изискванията в изменението на закона? Или липсата на печат при завръщането ми в България тази година е просто изключение от правилото?

 17. maiana Says:

  blagodaria na g-n 4obanov,za uporitia trud koito polaga boreiki se s tozi absurden zakon.
  Nadiavam se da uspeem tozi pat.Za sajalenie opiti se praviat ot kato ne sa vav upravlenieto
  direktno,nokakvo da se pravi na nas ni ostava da se nadiavame i blagodarim na hora kato 4obanov.

 18. Tigar Borissova Says:

  BLAGODARJA Vi ,gospodin Sterev sa spravedlivoto predlojenie na sakonoproekta!

 19. borissova Says:

  Доц. Щерев, макар и изключително изтощително и емоционално натоварващо за мен, все пак ми беше изключително приятно да видя голямата борба, която сърцато хвърлихте в защита на Вашето предложение за поправка на ЗЗО. Завиждам Ви благородно на търпението, което имате с доц. Китов. Аз лично не успях да кажа всичко, което исках…особено след като доц. Китов не ми даде думата в няколко ключови момента :-) . За сметка на това пък Вие бяхте много убедителен и логически последователен в изложенията си. За което горещо Ви се възхитих. Учудвам се, че изобщо имаше против (макар и да е естествено). Дълбоко съжалявам за точките, които не се приеха, но се надявам останалите господа членове на комисията скоро да узреят за тях.

  Гложде ме обаче нещо, нагласено ли бе това с цитата от Конституцията на доц. Китов или той просто не осъзнава, че този член, както и целия и характер има обща носоченост и че много общи членове там се уреждат в подробности със закон, който е отделен от нея. Мисля май това Ви свари неподготвен (признавам си мен също, но не и д-р Адемов :-), който прекрасно му опонира с друг член, пак от там ).

  Преди да отида да разпускам от изтощителното преживяване днес, бих искала да Ви благодаря за прекрасно изразеното разбиране на ситуцията на българите в чужбина, за борбата за защита на каузата ни и да Ви кажа, че на живо изглеждате далеч по-добре :-)

 20. V. Andreev Says:

  Brei, goliama rabota sa tova blogovete… Ako niakoi mi beshe kazval, che moi komentar v blog shte vleze v Plenarna zala, nikoga niamashe da poviarvam :-)

  Iz informaciata na g-n Atanas Tchobanov:
  “Nashiat predstavitel Lilia Borisova specialno e nastoiavala da se zapishe “po poshtata” i tova e zapisano v teksta.”

  Tuk iskam da blagodaria na g-zha (g-ca?) Borissova za aktivnostta, na g-n Tchobanov za izdryzhlivostta i, razbira se, na g-n d-r Shterev za podkrepata i bloga :-)

  I pak se izviniavam za latinicata :-(

  Flado

 21. Руди Says:

  Ми така и трябва да бъде, Фладо, част от законодателните инициативи трябва да си идват от гражданите депутатите и там техните експерти да ги обличат в подходящата нормативна форма. А инициативата на Атанас Щерев да поставя на обсъждане в блога си тези въпроси е похвална. Досега само неговия и този на Мартин Димитров блогове са единствените смислени в бг политическата блогосфера.

 22. atanas Says:

  Г-н Щерев, поздравления за методичното отстояване на вашата и нашата позиция по време на дебата в Комисията по здравеопазването. Човек трябва да има здрави нерви, за да издържи на този диалог:

  АТАНАС ЩЕРЕВ: Това означава, че трябва да им върнем парите.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: От 1 януари 2007 година нещата са уредени.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Става въпрос за старите вноски. Защо трябва да вземаме парите, след като този човек се е осигурявал във Великобритания?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добре, приемам вашето предложение, но тогава защо да има моите права, след като няма моите задължения?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Кои ваши права?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Да, гласувам извън Европейския съюз.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Вие привеждате към един и същ знаменател правото да се наричаш българин, правото да гласуваш и задължението да имаш здравно осигуряване.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Разбира се, да имаме еднакви задължения.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Това е неправилно съждение. Вие живеете в Нова Зеландия, чувствате се българин, поставяте българското знаме на къщата си, имате право да гласувате, и да плащаш 6 лева за здравно осигуряване в България за система, която никога не ползваш.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Кой го задължава да плаща?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Това ще направи българинът в чужбина вместо да си поставя българското знаме в Нова Зеландия, да поставя френско знаме.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Кой го задължава да плаща?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Не е вярно. Става въпрос за връщане на сумите, които са платили тези хора.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В кои случаи?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: В случаите когато по силата на това, че е бил само гражданин е плащал определени суми тук или го задължаваме да плаща.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Кога?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Преди 2007 година.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Как го задължаваме?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Задължаваме го със закона. Погледнете какво гласи в член 33 на закона, точка 1. Прочетете какво гласи и ще разберете.

  Г-н Китов няколко пъти заявяваше, че не било задължително да се избира личен лекар. Прилагам редакцията на ЗЗО от бр 70 от 1998 г.

  Чл. 4. Задължителното здравно осигуряване гарантира на осигурените лица достъпна медицинска помощ и избор на изпълнител на такава помощ, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

  Чл. 5. Задължителното здравно осигуряване се осъществява на принципите на:
  1. задължително участие;

  Тук не пише никъде “свободен избор”. Гарантира се избор и веднага след това се уточнява принципа на задължителното участие. Помня, че кампанията за избиране на лични лекари беше аргументирана именно така: избирайте, задължително е, или няма да имате никакви права. Г-н Китов си признава, че се е скатал и не е избрал личен лекар, но ако всички граждани бяха направили като него, НЗОК нямаше да съществува.

  За жалост колегите ви не са възприемчиви към аргумента за философията на закона, но догодина предстои обсъждане по същество на вашия законопроект и искам да ви уверя, че ще положим усилия да ви подкрепим.

  Важно е да не се допусне да се поставят нови условия за освобождаване в поправката Шарков-Димитров. Притеснително е предложението на Руденко Йорданов

  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предлагам в тази редакция да се добави условието: „…през което са били в чужбина, но не са ползвали медицински услуги заплатени с публични средства през съответната година”.

  Как ще се изтълкува това “ползване на медицински услуги”? Няма ли опасност да се върне условието за избор на личен лекар, доколкото НЗОК е плащала за капитацията?

  P:S. На сайта www.reket.info са публикувани стенограмите от заседанията на Комисията по здравеопазване, касаещи нашия проблем. Там ще намерите стенограмите от 2005 г. (поправката Адемов) и 2007 г. (поправката Шарков-Димитров)

 23. ivko Says:

  hm interesno

 24. Йордан Щерев Says:

  Тези здравни осигурвки са пълни глупости!!!!!!!
  Ходих на зъболекр и ми каза,че ще трябва да ми вади зъб оперативно, но ЗДРАВНАТА КАСА НЕ ОТПУСКАЛА ПАРИ ЗА ТАЯ РАБОТА!! И СЕ НАЛАГА ДА СИ ПЛАЩАМ ВСИЧКО! Е АДИ НЯКОЙ ДА МИ ОБЯСНИ ЗА КАКВО ДА ПЛАЩАМ ТЕЗИ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ!?! - ЗА ДА ПЛАЩАМ КАТО ХОДЯ НА ПРЕГЛЕД И ДА ВИСЯ КАТО “ПРАНИ ГАЩИ” ЦЯЛ ДЕН , ЗА ДА МЕ ПРЕГЛЕДА И МИ ДАДЕ ЕДНА РЕЦЕПТА!”

  Трябва да се помисли върху това!!!!

 25. Йордан Щерев Says:

  Да вземте да говорите с хората дето са правили сайта , че под Internet Explorer 6 се размества ” float-a ” !!

 26. Атанас Щерев Says:

  Питането на Йордан Щерев по-горе до известна степен изисква обяснение на някои базисни положения във фондовото здравно осигуряване. По принцип една работеща здравноосигурителна система се основа на принципа на солидарността. Като правило 90% от средствата във всяка такава здравноосигурителна система се харчат за хора над 65 годишна възраст и децата до 1 година. Обикновено здравите хора в трудоспособна възраст разходват от 5% до 10% от парите. С други думи те плащат и издържат системата, но в най-малка степен я ползват. Излишно е да се спори дали това е справедливо или не, ние сме избрали да живеем в общество и солидарното отношение между неговите членове е една от основните характеристики, които подържат неговата цялост. Що се отнася до принципа на солидарност в здравното осигуряване то той е задължителен или казано по друг начин - вменен е от закона. Поради тази причина всички ние плащаме здравни осигуровки, независимо дали ползваме здравни услуги или не.

  Искам да обърна внимание и на конкретния въпрос на г-н Щерев защо след като плаща вноски, не получава безплатно определен тип здравна, в случая зъболекарска, услуга. По правило здравната вноска от 6%, която се дължи ежемесечно от всеки работещ гражданин, не може да плати цялата сума по дадена здравна услуга. В най-добрия случай тя покрива около 50% от нея. При стоматологичната помощ този процент е дори по-малък – той не надвишава 10%. Специално зъболечението обаче не може да бъде използвано като показател за ефективността на една здравноосигурителна система. При повечето осигурителни системи средствата за стоматологична помощ стандартно са в по-ограничен размер, защото тези услуги традиционно са по-скъпи. Именно поради това и у нас стоматологичните услуги, поети изцяло или частично от НЗОК, са лимитирани. Една от възможностите за хората, които искат тяхното зъболечение да бъде в по-голяма степен покрито от здравните им осигуровки, е да отделят допълните средства и да се насочат към фондовете за доброволно здравно осигуряване. Друга, изключително важна задача пред всеки гражданин е профилактиката. Прегледът при зъболекар от ученическа възраст веднаж годишно спестява много разходи за лечение на съзъбието по-късно. За здравно осигурения тази услуга е безплатна или по-точно със здравната вноска тя е предплатена.Само ще напомня, че грижите за зъбите след всяко хранене спестяват категорично неприятните мигове при зъболекар!

  Трябва да сме наясно, че грижата и отговорността за здравето е : 1. лична, 2. от страна на здравно осигурителната система като проява на солидарност, и 3. от страна на държавата като социална мрежа, но само в случаите когато гражданинът е в неравностойно положение или във възраст, в която не може да се погрижи сам за себе си.

 27. атанас Says:

  Д-р Щерев, знаете ли защо законопроектът отпадна от дневния ред на НС за тази седмица? Трябваше да бъде приет още в края на миналата седмица.
  Седмица повече или по-малко не е без значение. Както е тръгнало, първите декларации няма да бъдат подадени преди началото на март. За това време НАП може да направи доста поразии, позовавайки се на сегашния закон. Имам предвид конкретни случаи на хора, които подлежат на освобождаване и срещу които НАП е започнала процедура за неплатени здравни осигуровки.

 28. Йордан Щерев Says:

  Да , вярно е че устната хигиена е много важна за предотвъртяването на намесата на зъболекр , но в моя случай сам се родил така.Не зависи от мен. Просто системата не ми харесва.Както и много други.Затова бягат младите хора от България, и ще продължават.Аз сам млад на 22г. и ако имам възможност и аз ще се махна.Това което се предлага в другите страни е много по добро(въпреки че не е лесно). ПАК ЩЕ ПОДЧЕТАЯ ЧЕ САЙТА СЕ РАЗМЕСТА ПРИ ИНТЕРНЕТ ЕКСПЛОРЕР.

 29. name Says:

  ,

 30. Kazelfrg Says:

  Hi webmaster!

 31. Kazelazw Says:

  Hi webmaster!

 32. Преслава Неделчева Says:

  Уважаеми господин Щерев,
  Аз съм Преслава Неделчева – майка на Христина Пламенова Иларионова – едно от русенските деца на Българската Коледа.
  Сигурно много хора са се обръщали към Вас за помощ. Нямам илюзиите, че аз съм единствената. Дори изпитвам неудобство от факта, че и аз съм поредната. Но на какво ли не е способна една майка в името на своето дете.
  Няма да се упражнявам в сълзливо-сантиментален стил, а по човешки ще Ви помоля, ако имате желание да помогнете на дъщеря ми, предоставям Ви банковата си сметка, открита в Корпоративна търговска банка.
  IBAN: BG19KORP92201010270701
  BIC: KORPBGSF
  Преслава Великова Неделчева
  Същата информация можете да откриете на сайта на Община Русе – като гаранция, че наистина детето е включено в кампанията Българската Коледа.
  Предоставям Ви и телефона си, ако имате допълнителни въпроси: 0895606896.
  Изпращам Ви и линк към БНТ, Канал 1, където излъчиха репортаж за дъщеря ми на 17.12.2008 г. http://www.bnt.bg/bg/news/view/1809/bylgarskata_koleda_pomaga_na_malkata_hristina_ot_ruse
  Смятам публично чрез медиите да изразя благодарността си към всички дарители, които доказаха, че са не просто субекти, а ХОРА.
  Извинявам Ви се, че тук публикувам писмото си, но не намерих друг начин да се свържа с Вас.
  Благодаря Ви!